پنجشنبه, 10 مهر 1399

 

ریخت شناسی سطح گسل ، معیاری برای تشخیص سازوکار آن

الهام خراسانی دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی تکتونیک دانشگاه شاهرود Khorasanie37@yahoo.com پرویز امیدی ، دکتری زمین شناسی تکتونیک ، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهرود Pomidi@yahoo.com عزیز الله طاهری ، استاد چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه شاهرود ali.ataheri@gmail.com

مورفولوژی سطح گسل ، سازوکار گسل ، برشی های ریدل

ریخت شناسی سطوح گسل ، اساسا تحت تاثیر جنس سنگ ، رفتار مکانیکی ، نوع گسله سنگ و دخالت سطوح شکستگی اریب نسبت به سطح گسل از قبیل شکستگی های کششی و برش های ریدل است. در مکان هایی که سایر روش ها مایید چینه نگاری ، چین های کشیده و ... برای تشخیص سازوکار گسل ها در دسترس نباشند معیار های ریخت شناسی ابزار های مناسبی برای تشخیص نحوه حرکت گسل توسط زمین شناسان ساختمانی است. اگر چه شناسایی و بکار گیری این معیار به دلیل عملکرد فرسایش بر روی سطوح گسستگی ها چندان ساده نیست ولی استفاده از نمونه های الگو به ویژه در گسل های نو زمین ساختی می تواند کارگشا باشد. در این مقاله نمونه های الگویی از برخی معیار ها بر روی سنگ آهک های سازند دلیچای ، لار و کنگلومرای هزار دره در منطقه ی شمال گردنه آهوان (شمال خاوری سمنان ) معرفی شده اند.

متن کامل
تاریخ ثبت: 1398/10/07

 

اثر تغییرات سطح آب زیرزمینی بر فرونشست دشت سمنان

عبدالحسین حداد1*، الهام خراسانی2 1*دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران 2دانش‌آموخته زمین‌شناسی، دانشکده علوم ‌‌زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران پست الکترونیک: *haddad@semnan.ac.ir

اﻓﺖ ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، دﺷﺖ سمنان، فرونشست زمین، نمودار ﻫﻴﺪروﮔﺮاف آب، تداخل‌سنجی ماهواره‌ای

دشت سمنان واقع در حاشیه شمالی کویر مرکزی ایران، دارای اقلیمی خشک تا نیمه‌خشک است. در دهه‌های اخیر رشد سریع جمعیت و نواحی صنعتی در این دشت و به دنبال آن افزایش نیاز آبی موجب شده تا استحصال بی‌رویه از منابع آب‌ زیرزمینی بالا رود و درنتیجه ژرفای دستیابی به سطح آب شدت یابد. همین امر دشت سمنان را در زمره مناطق بحرانی کشور از نظر کمبود منابع آب و پیامدهای پس از آن قرار داده است. در این پژوهش جهت برآورد میزان نشست زمین در بازه زمانی 1382/3/26 تا 1383/8/23 با استفاده از روش تداخل سنجی تصاویر ماهواره‌ای (InSAR)، حداکثر فرونشست 133 میلی‌متری زمین در شهر سمنان و پیرامون آن محرز ‌گردیده است. با هدف شناسایی عوامل مؤثر در فرونشست بخشی از دشت سمنان، نوسانات عمق سطح آب زیرزمینی نیز به همراه ترسیم نمودار هیدروگراف از نتایج 15 چاه مشاهده‌ای مورد بررسی قرارگرفت که نشان‌دهنده افت ممتد سطح آب در طی دوره‌های آبی سال‌های 1382 تا 1388 است؛ به‌طوری که کمینه نرخ افزایش ژرفای سطح آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی برابر 22 سانتی‌متر در سال می‌باشد. آنچه از انطباق مناطق دچار فرونشست و منحنی‌های افت تراز سطح ایستابی آب در این تحقیق برمی‌آید آنست که بهره‌برداری منابع آبی زیرزمینی بیش از میزان تغذیه آبخوان سبب افزایش تنش مؤثر و در نتیجه تحکیم بالای رسوبات شده که این عامل دشت سمنان را با توجه به خواص ژئوتکنیکی آبخوان مستعد فرونشست می‌کند. به عبارتی پهنه‌های دارای فرونشست بر مناطق افت سطح آب‌های زیرزمینی، منطبق بوده و یا در نزدیکی آن‌ها قرار دارند. از این‌رو مدیریت منابع آب باید هرچه بیشتر مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد تا همگام با توسعه پایدار کشاورزی و ﺻـﻨﻌت بتوان از ادامه روند کنونی فرونشست زمین جلوگیری کرد.

متن کامل
تاریخ ثبت: 1398/10/07

 

بررسی فرونشست دشت سمنان ناشی از برداشت آب زیرزمینی

حسین اکبری اریمی ، علی اکبر مومنی و الهام خراسانی 2،1- دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود 3- شرکت آب منطقه ای سمنان نویسنده مسئول : Ali_moomeni@yahoo.com

فرونشست زمین ، دشت سمنان ، افت سطح آب زیرزمینی ، سونداژ ژئوالکتریکی

فرونشست زمین به عنوان یکی از مخاطرات طبیعی بوده که بسیاری از دشت های ایران با آن روبرو بوده و باعث تخریب مناطق مسکونی،جاده ها،پل ها،خطوط انتقال نیرو، زمین های کشاورزی، چاه ها و پیزومتر ها شده است. به طور کلی فرونشست ناحیه ای متاثر از فعالیت های انسانی مانند برداشت بی رویه آب از سفره های آب زیرزمینی و شرایط زمین شناسی می باشد که در صورت بروز میتواند آسیب های جدی به زیرساخت های اقتصادی در یک منطقه وارد کند. در چند دهه اخیر توسعه سریع کشاورزی و افزایش نیاز آبی باعث استحصال بی رویه و افت سطح آب زیرزمینی در دشت سمنان شده است. در این مقاله نحوه وقوع پدیده فرونشست منطقه ای سطح زمین در جنوب و جنوب شرق دشت سمنان و پهنه بندی این منطقه از نظر پتانسیل فرونشست زمین مورد بحث قرار گرفته است. در این پژوهش ابتدا داده های مربوط به 18 پیزومتر در طی دوره آماری 24 ساله از اسفند 1372 تا اسفند 1396 ، برای ترسیم منحنی هم افت و هیدروگراف واحد دشت مورد بررسی قرار گرفته است . هم چنین برای تعیین نوع و ضخامت لایه های زیرین از داده های لاگ پیزومتر ها، داده های مربوط به مطالعات ژئوتکنیک و نقشه زمین شناسی استفاده گردیده است . سپس با استفاده از داده های منحنی هم افت و اطلاعات شرایط لایه های زیرسطحی ،نقشه پتانسیل فرونشست دشت سمنان تهیه شده است. بررسی ها نشان داد که در دوره ی مذکور برداشت مداوم از آب زیرزمینی باعث افت  18/9 متری سطح آب زیرزمینی شده و شرایط را جهت تحکیم میان لایه های رسی و فرونشست زمین فراهم کرده است . نقشه پهنه بندی خطر رخداد فرونشست نشان میدهد که منطقه با پتانسیل بالای فرونشست در این دشت در بخش شمال شرقی دشت ودر محدوده جنوب و جنوب غربی شهرک صنعتی قرار دارد.

متن کامل
تاریخ ثبت: 1398/10/07

 

نگرشی بر کاربرد فن آوری های نوین در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب

مهدی قوشه ئی، کارشناس حفاظت منابع آب- امورآب شهرستان سمنان علیرضا سلطانعلیان، کارشناس مطالعات منابع آب- امورآب شهرستان مهدی شهر E-mail: Mehditop1979@Gmail.com, Tel:09122731581آنچه مسلم است سرزمین ما ایران جزء مناطق خشک و نیمه خشک و به طور کلی کم بهره از نظر منابع آبی است. تغییرات کنونی آب و هوایی جهان ناشی از فعالیت های انسانی در دهه های اخیر بر خشکی این سرزمین افزوده و کشورمان را با  چالش های بزرگی در خصوص تامین منابع آب جهت شرب ،کشاورزی و صنعت مواجه نموده است.
به همین دلیل استفاده بهینه از منابع موجود و ایجاد منابع آبی جدید به دلیل تغییر اقلیم و شرایط جدید پیش روی اغلب کشورهای جهان بسیار پراهمیت انگاشته می شود . از این رو در این مقاله کوشیده شده است تا با ارائه ی تصویری جامع از پاره ای از فن آوری های نوین موجودجهت برنامه ریزی و مدیریت منابع آب  راه برای پیشنهاد به کار گیری   بهینه ترین این فن آوری ها به خصوص برای اقلیم ایران زمین گشوده شود.
در این میان فن آوری هایی نظیر : 1-تکنیک استحصال آب آشامیدنی از مه در مقیاس صنعتی 2 - کاربرد  داده های سنجش از دور در مدیریت منابع آب کشور 3- استفاده از سامانه های هوشمند اطلاعاتی در شبکه ی آبیاری و مصرف آب کشاورزی 4- فن آوری جدید رسوب زدایی الکترونیکی از جدار مخازن ، لوله ها و ...بدون استفاده از مواد شیمیایی مانند نمک و اسیدهای شستشو دهنده جهت جلوگیری از شور شدن آب های شیرین و آلودگی منابع آب زیر زمینی ، مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان بهینگی این پیشنهادات نیز مورد تحلیل و بررسی واقع شده است.

 

متن کامل
تاریخ ثبت: 1396/07/17

 

ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳﺪ ﻫﺎی زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ

1-ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﺪﻳﻦ اﻋﺘﻤﺎدی 2- ﻧﺎدر ﻫﺎﺗﻒ 1-داﻧﺸﺠﻮی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز 2 - اﺳﺘﺎد ، ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ راه وﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز

ﺳﺪ زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ، ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎی ﻛﻤﻲ وﻛﻴﻔﻲ ، ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ، ﺳﻨﺠﺶ از راه دور

ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﻣﻮﺛﺮ درﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺪ ﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑـﺮای  اﺟﺮای ﺳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳﺪ ﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻛﻴﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻨﮕﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﺮ و ﻛﻨﺎره ﻫﺎ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮔﺴﻞ ﻫـﺎ و ﺟﺎﻧﻤـﺎﻳﻲ  ﺗﺎﺳﺴﻴﺴﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎی ﻛﻤﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫﻴـﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺷـﺎﺧﺺ آﺑﺮﻓـﺖ   ﻣﺤﻠﻲ، و ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻛﺎرﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس  1:200000 ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﻮرد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻤﻲ  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ از راه دور ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ﺿﻤﻦ ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺳﺪ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس  ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎ ﺷﺮح داده ﻣﻲ ﺷﻮد.   

متن کامل
تاریخ ثبت: 1396/06/21

 

به دست آوردن منحنی های طیف طراحی برای سایت سد کرخه به کمک الگوریتم نویسی روش تحلیل خطر احتمالاتی در MATLAB

محمد عرب پناهان 1 ، حمید زعفرانی 2 1- کارشناس ارشد مهندسی زلزله ، دانشگاه تهران arabpanahan@alumni.ut.ac.ir 2- دکترای مهندسی زلزله ، استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله و لرزه شناسی hamzafarani@yahoo.com

تحلیل خطر - عدم قطعیت - منبع لرزه زا - طیف پاسخ - سد کرخه

امروزه بسیاری از مهندسان زلزله حصول اطمینان از تحمل پذیری سازه ها در یک سطح عملکرد دلخواه ، در مقابل تحرکات قوی زمین می باشد .به منظور پیش بینی و ارزیابی این تحرکات ، حجم وسیعی از عدم قطعیت ها در رابطه با مکان سازه ، فاصله سازه تا منبع لرزه زا ، بزرگی زلزله ها و انواع منابع لرزه زا وجود دارد. با توجه به اهمیت سد ها از حیث کاربردی ، تبیین ریسک وقوع حوادث لرزه ای به عنوان پیشامد های تصادفی در رخداد های آینده ضروری می باشد. به همین منظور ، سد کرخه در ایران برای برای تحلیل ارزیابی خطر لرزه ای انتخاب گردیده است. در این مقاله ، روش تحلیل خطر لرزه ای احتمالی (PSHA) برای کمی سازی عدم قطعیت ها با الگوریتم نویسی در محیط MATLAB  پیاده سازی شده است . به منظور حصول پارامتر های رابطه ی رویداد ، کاتالوگ لرزه ای بعد از حذف حوادث وابسته تدوین و مورد استفاده قرار گرفته است. از آنجاییکه سد کرخه توسط گسل خطی بسیاری احاطه شده است . رابطه ی کاهندگی استفاده شده در تحلیل ، شامل ملاحظات اثر زمین لرزه های حوزه ی نزدیک می باشد. بر همین اساس ، طیف های طراحی یک سیستم یک درجه آزادی برای سایت مزبور در حوادث یا دوره های بازگشت 75 ، 475 ، 225 ، 2475 ساله حاصل و ارائه گردیده است.

متن کامل
تاریخ ثبت: 1396/06/21

 

شبیه سازی رفتار گهواره ای مقید برای ستون های بتنی مسلح به میلگرد ساده تحت بار افزاینده یجانبی

محمد عرب پناهان 1 ، محمد صادق معرفت 2 ، محمد خان محمدی3 دانشکده مهندسی عمران ، پردیسدانشکده های فنی دانشگاه تهران arabpanahan@yahoo.com mmarefat@ut.ac.ir mkhan@ut.ac.ir

ستون ، میلگرد ساده ، رفتار گهواره ای مقید ، لغزش

ساختمان های بتنی مسلح به میلگرد ساده ، یکی از انواع ساختمان های قدیمی می باشند که عموما برای تقاضا های ثقلی طراحی شده اند . در ستون های بتنی با میلگرد ساده که تحت اثر بار جانبی قرار دارند ، لغزش قابل توجه میلگرد در بتن ، باعث بروز رفتار گهواره ای مقید می شود. به دلیل شکل گیری این مود رفتاری ، تا قبل از دریفت فروریزش ، خروج از مرکزیت بار محوری در ستون ها باعث افزایش پایداری و مقاومت جانبی ستون می گردد.در این مقاله مود رفتاری گهواره ای مقید برای این نوع ستون ها در محیط MATLAB مدلسازی و اثر آن روی تغییر مکان جانبی با مد نظر قرار دادن سه جزء اصلی آن یعنی لغزش ، خمش و برش در نظر گرفته شده است.رفتار خمشی با توسعه ی یک مدل مبتنی بر مفصل پلاستیک و رفتار لغزشی با استفاده از یک مدل تحلیلی کالیبره شده بر اساس آزمایش های بیرون کشیدگی شبیه سازی گردیده اند . در نهایت مدل تئوریک با نتایج آزمایشگاهی مقایسه و معتبر سازی شده اند.

متن کامل
تاریخ ثبت: 1396/06/21

 

Numerical Modeling and Seismic Assessment of Columns Reinforced by Smooth Rebars

M. Arabpanahan, M. S. Marefat, M. Khanmohammadi & E. Norouzzadeh Tochaei College of Engineering, School of Civil Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran

Keywords: Reinforced concrete, Smooth (plain) bar, Seismic assessment

SUMMARY:
There are many concrete structures that have been constructed before 1970, and have been reinforced by plainbars. For retrofitting these structures, it is necessary to investigate seismic performance of them, and to evaluatetheir ductility, strength, stiffness and energy dissipation. The objective of the present paper is to propose anumerical model to simulate the response of concrete columns with old design details, i.e., reinforced by smoothbars. The model is based on bond-slip properties of smooth bars derived from pullout tests. The global behavior,then, is calibrated by results of cyclic and monotonic tests performed on four concrete columns reinforced bysmooth bars. The numerical modeling carried out by MATLAB programming, considers three displacementcomponents of column, under lateral and axial loads simultaneously; flexure, slip, and shear. Also in this model,the rocking mode as a result of slip contribution is investigated.

متن کامل
تاریخ ثبت: 1396/06/21

 

ارزیابی پدیدههای ترسالی و خشکسالی در استان خراسان با استفاده از نمایه های (PNPI, SPI, NITZCHE)

عبدالرضا ظهیری 1، حسین شریفان 2، فرزانه ابارشی* 3، مهدی رحیمیان ، -1 استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان -2 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان -3 کارشناس ارشد مهندسی منابع آب -4 کارشناس ارشد آب منطقه ای سمنان

خشکسالی، شاخص بارش استاندارد شده(SPI)،شاخص درصد بارش نرمال (PNPI) ، نمایه نیچه(NITZCHE)،ترسالی.

خشکسالی یکی از پدیدههای آب و هوایی است که در همه شرایط اقلیمی و در تمام مناطق کره زمین به وقوع می پیوندد. برای بیان کمی این پدیده، ارزیابی و پایش آن از شاخص های مختلفی استفاده میشود. شاخص هایی که در این تحقیق برای بررسی پدیده خشکسالی وترسالی به کارگرفته شد شامل، شاخص بارش استاندارد شده (SPI)، درصد بارش نرمال (PNPI) و نمایه نیچه (NITZCHE)میباشد. برای این منظور داده های بارش سالانه 6 ایستگاه هواشناسی در استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی برای یک دوره آماری 30 ساله (1389-1359) با هدف تحلیل آماری بارش و تعیین سال های خشک و مرطوب مورد مطالعه قرار گرفت. با استفاده ازمحاسبات انجام شده به روش های مختلف و مقایسه آن ها با شاخص های مورد نظر در طبقه بندی-ها، نتیجه شد که در ایستگاه های مورد مطالعه اغلب سال ها به صورت نرمال  و تا حدودی خشک بوده و سال های شدیداً خشک و یا شدیداً مرطوب به ندرت قابل مشاهده می باشد. از میان نمایه های به کار گرفته شده ، نمایه (SPI)به دلیل داشتن قابلیت های بیش تر در تفکیک دقیق تر طبقه ها در پدیده های ترسالی وخشکسالی به عنوان بهترین شاخص از میان شاخص های بررسی شده برای ارزیابی پدیده خشکسالی و ترسالی در استان خراسان انتخاب شد. هم چنین با استفاده از روش های زمین آماری، نقشه پهنه بندی شاخص استاندارد بارش برای منطقه مورد مطالعه ترسیم گردید. بر این اساس معلوم گردید که نواحی جنوب و جنوب غربی استان خراسان رضوی و قسمت های شمال و شمال غربی خراسان جنوبی دروضعیت خشکی شدیدتری قرار دارند. علاوه بر این مشخص گردید، در طول دوره آماری 30 ساله، شدیدترین خشکسالی در سال 1387 و فراگیرترین خشکسالی در سال 1380 به وقوع پیوسته است.

متن کامل
تاریخ ثبت: 1396/06/21

 

مدیریت آبخوان دشت زرین گل در استان گلستان با استفاده از مدل آب زیرزمینی

فرزانه ابارشی 1، *مهدی مفتاح هلقی 2، امیراحمد دهقانی 2، عبدالرضا کابلی 3 و مهدی رحیمیان 4 1دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی گرگان، 2دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 3کارشناس ارشد آب منطقه ای استان گلستان، گرگان، 4کارشناس ارشد آب منطقه ای استان سمنان، سمنان

دشت زرین گل، مدیریت، مدل مفهومی، GMS

دشت زرین گل با وسعت حدود 365 کیلومترمربع بخشی از حوضه آبریز گرگانرود در استان گلستان می باشد که عمده تغذیه آن از ارتفاعات البرز تأمین می شود. در حالی که در مناطق پرباران مانند منطقه مطالعاتی ، مسأله تعادل تقریبا نسبی در آبخوان مطرح است ، با این حال اهمیت برنامه ریزی و تصمیم گیری های مدیریتی همانند مناطق کم آب، ضروری به نظر می رسد. بنابراین مدل به عنوان یک ابزار کارآمد و با صرفه برای بررسی گزینه های مختلف مدیریتی، مورد استفاده واقع گردید.

 در این پژوهش مدل شبیه ساز حرکت آب زیرزمینی در لایه آبدار آزاد دشت زرین گل با استفاده از نرم افزار جی ام اس 7.1  در دو حالت ماندگار و غیر ماندگار تهیه گردید.صحت سنجی مدل نیز در یک دوره یکساله (90-1389) نشان داد که ،مقادیر سطح ایسایی پیش بینی شده توسط مدل با مقادیر مشاهداتی از توافق خوبی برخوردارند و معیار جذر میانگین خطا برابر 0.98 به دست آمد.پس از اطمینان از صحت مدل تعیین شده ، به منظور مدیریت بهتر آبخوان در سال های آتی سناریویی مبنی بر کاهش میزان بارش در منطقه مطالعاتی ، معلوم گردید که در صورت کاهش 10 درصدی مقادیر بارش در فصل بهار ، سطح آب زیرزمینی حدود 17 سانتی متر افت بیشتری خواهد داشت ، که نسبت به افت در تابستان مقدار بیشتری می باشد.

متن کامل
تاریخ ثبت: 1396/06/20

 

تعیین حریم حفاظتی چاههای آب شرب با استفاده از مدل شبیه ساز آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت زرینگل)

فرزانه ابارشی، 1 مهدی مفتاح هلقی، 2* مهدی رحیمیان، 3

حریم حفاظتی چاه، آلورگی، دشت زرین گل، MODPATH

تعیین حریم حفاظتی چاههای شرب روشی مؤثر جهت حفاظت و مدیریت منابع تأمین کننده آب میباشد و اهمیت به سزایی در سلامت وبهداشت عمومی دارد. لذا این پژوهش با هدف تعیین محدوده حفاظتی جهت جلوگیری و پیشگیری از آلودگی چاههای آب شرب، به وسیله ترسیم یک محدوده در اطراف چاه با استفاره از مدل ریاضی و ممانعت از توسعه و ایجاد منابع آلودگی  درداخل این محدوده صورت پذیرفته است. از این رو به منظور ترسیم حریم حفاظتی 64 حلقه چاه شرب موجود  در دشت زرین گل در استان گلستان از نرم افزار GMS7.1 استفاده شد.  برای این منظور پس از تهیه مدل مفهومی منطقه مطالعاتی، با هدف تعیین ضرایب هیدرورینامیکی آبخوان، مدلسازی در دو حالت ماندگار و غیرماندگار انجام شد .  در حالت ماندگار کالیبراسیون دریک دوره یک ماهه و در حالت غیرماندگار به مدت 5 سال با تنشهای فصلی انجام شد.  پس از اطمینان از صحت مدل تهیه شده، به منظور تعیین حریم حفاظتی چاههای آب شرب از برنامه مکان یابی ذره ای MODPATH  استفاده گردید.  پس از تهیه حریم های حفاظتی با زمانهای سیر 1، 2 ، 3 و 5 ساله برای چاه های فوق الذکر، تأثیر پارامترهای مختلف بر روی شکل و چگونگی گسترش حریم حفاظتی، مورر بحث و بررسی قرار گرفت. براساس نتایج حاصل از تحقیق معلوم گردید که مؤثرترین عامل  در تعیین شکل و حریم حفاظتی یک چاه، جهت جریان و گرادیان هیدرولیکی می باشد. به طوری که، افزایش گرادیان هیدرولیکی سبب نازکی و کشیدگی حریم حفاظتی میگردد. میزان دبی پمپاژ نیز  از دیگر عوامل مؤثر بر حریم حفاظتی می باشد. به-گونه ای که با افزایش میزان برداشت از چاه، عرض حریم حفاظتی افزایش یافته و تأثیر چندانی در طول حریم ندارد. پارامترهای دیگر از قبیل هدایت هیدرولیکی آبخوان، میزان برداشت و... در مراتب بعدی قرار میگیرند.

متن کامل
تاریخ ثبت: 1396/06/15

 

مقایسه عملکرد سه روش هوشمند به منظور پیش بینی نوسانات سطح ایستابی

فرزانه ابارشی 1 ،*، مهدی مفتاح هلقی 2، هادی ثانی خانی 3،امیراحمد دهقانی 4 farzaneh_abareshi@yahoo.com ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان meftah_20@yahoo.com ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان hadisanikhani@gmail.com دانشجوی دکتری گروه مهندسی منابع آب و پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی ساوه amirahmad.dehghani@gmail.com ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان kaboli1355@yahoo.com ، سازمان آب منطقهای استان گلستان mrahimian7@gmail.com ، سازمان آب منطقهای استان سمنان

شبکه عصبی مصنوعی - عصبی تطبیقی - برنامه ریزی بیان ژن -تراز سطح ایستابی

آب زیرزمینی مهمترین منابع آب در جهان برای مصارف خانگی و شرب می باشد. در این خصوص ، سیاست تامین آب مناسب به خصوص در طول فصول خشک مستلزم پیش بینی نوسانات تراز آب با دقت قابل قبول می باشد. در این پژوهش به مقایسه عملکرد سه روش هوش مصنوعی برای پیش بینی نوسانات تراز سطح ایستابی پرداخته شده است . این مدل ها شامل شبکه های عصبی مصنوعی ، سامانه استنتاج تطبیقی فازی - عصبی و برنامه ریزی بیان ژن می باشند . که برای پیش بینی سری زمانی تراز سطح آب در حوضه زرین گل در استان گلستان بکار گرفته شدند. داده های تراز سطح آب در مقیاس ماهانه در دوره آماری 89-1359 برای آموزش و آزمون مدل ها استفاده شدند . پارامتر های آماری شامل ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE)و ضریب تعیین (R) به منظور بررسی عملکرد مدل ها بکار گرفته شدند. نتایج بدست آمده بیانگر آن بودند که هر سه روش شبکه های مصنوعی ، سامانه استنتاج تطبیقی فازی - عصبی و برنامه ریزی بیان ژن می توانند به طور موفقیت آمیزی برای پیش بینی نوسانات سطح ایستابی مورد استفاده قرار گیرند.در بهترین حالت اجرای مدل ، بالاترین مقدار ضریب تعیین ، برای چاه های سلاخ غیب (R2= 0.83) ، کوچک خرطوم (R2=0.080) و ایمرتره ملا (R2=0.84) محاسبه شد، که مقادیر بالا مربوط به روش برنامه ریزی بیان ژن می باشد . از طرفی عملکرد مدل برنامه ریزی بیان ژن در مقایسه با دو روش دیگر از جنبه های مختلف بهتر بود.در روش برنامه ریزی بیان ژن می توان رابطه ریاضی حاکم بر مساله مورد بررسی را به صورت دقیق مشخص نمود.

متن کامل
تاریخ ثبت: 1396/06/14

 

Optimization the hydrodynamic coefficients of Zarringol Aquifer by Using the mathematical model

FarzanehAbareshi 1*, Mehdi MeftahHalghi 2, Amir Ahmad Dehghani 3, AbdolrezaKaboli 4, Mahdi Rahimian 5 1. M.Sc. Student, Dept. of Water Engineering, Gorgan University of Agricultural science and Natural Resources 2. Associated Prof., Dept. of Water Engineering, Gorgan University of Agricultural science and Natural Resources 3. Assistant Prof., Dept. of Water Engineering, Gorgan University of Agricultural science and Natural Resources 4. Groundwater senior expert, Golestan Regional Water Cooperation 5. Groundwater senior expert, Semnan Regional Water Cooperation

Zarringol Plain, Modeling, Conceptual Model, GMS

Groundwater modeling is a tool for simulating groundwater flow in simple way rather than realfield condition. Mathematical model uses a set of equations for simulating groundwater that shows the hydraulic head and flowpath in and along the model boundaries, indirectly. in this study, GMS 7.1 has been used to determinet the hydrodynamic coefficients of Zarringol Aquifer. Zarringol Plain with an area about 365 km2 is located in Golestan province. after providing conceptual model of case study, to determine hydraulic conductivity, model has been calibrated for one month in steady state and afterward to optimize specific yield, calibrated model for 5 years with seasonal stress in un-steady state. The results showed, there is alittle difference between calculated water level by model and observed values. On the other hand, the calibration of the model in steady and unstedy state indicated variation of 12.8 to 178.1 m per day of hydraulic conductivity and 0.07 to 0.09 of specific yield ratio.

متن کامل
تاریخ ثبت: 1396/06/14

 

بهینه سازی ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان دشت زرینگل با استفاده از مدل ریاضی

فرزانه ابارشی 1 ،*، مهدی مفتاح هلقی 2، امیراحمد دهقانی 3، عبدالرضا کابلی 4، مهدی رحیمیان 5 farzaneh_abareshi@yahoo.com ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان meftah_20@yahoo.com ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان amirahmad.dehghani@gmail.com ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان kaboli1355@yahoo.com ، سازمان آب منطقهای استان گلستان mrahimian7@gmail.com ، سازمان آب منطقهای استان سمنان

دشت زرینگل، مدلسازی، مدل مفهومی ، GMS

مدل آب زیرزمینی وسیله ای برای شبیه سازی سیستم جریان آب زیرزمینی به شکلی ساده تر از شرایط صحرایی است.

مدل ریاضی، جریان آب زیرزمینی را توسط یک معادلۀ حاکم به همراه یک سری معادلات که بار هیدرولیکی و جریان را در امتداد مرزهای مدل توصیف می کنند، به طور غیرمستقیم شبیه سازی می کند. در این تحقیق به منظور تعیین ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان دشت زرین گل، از نرم افزار GMS 7.1استفاده شده است . دشت زرین گل با وسعت حدود 365کیلومترمربع در استان گلستان واقع شده است. پس از تهیه مدل مفهومی منطقه مورد مطالعه، به منظور تعیین ضریب هدایت هیدرولیکی، واسنجی مدل در حالت ماندگار در یک ماه (اردیبهشت 89 )، و در شرایط غیرماندگار با هدف بهینه سازی ضریب آبدهی ویژه، مدل به مدت 5 سال با تنشهای فصلی اجرا شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد، که تفاوت اندکی بین مقادیر مشاهده ای و محاسبه شده توسط مدل وجود دارد. از سویی دیگر، واسنجی مدل در دو حالت ماندگار و غیرماندگار نشان داد که، توزیع هدایت هیدرولیکی در منطقه مورد مطالعه بین 12.8 تا 178.1 متر در روز و ضریب آبدهی ویژه بین 0.07 تا 0.09 می باشد.

متن کامل
تاریخ ثبت: 1396/06/14

 

تحلیل حساسیت تراز آب زیرزمینی دشت زرین گل به ضرایب هیدرو دینامیکی آبخوان با استفاده از مدل ریاضی

فرزانه ابارشی 1*، مهدی مفتاح هلقی 2، امیراحمد دهقانی 3، عبدالرضا کابلی 4، مهدی رحیمیان 5 -1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع آب، دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی گرگان -2 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان -3 استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان -4 کارشناسارشد آب منطقهای استان گلستان -5 کارشناسارشد آب منطقهای استان سمنان

مدل مفهومی، GMS7.1 ،مدل آب زیرزمینی، دشت زرینگل،

مدل آب زیرزمینی وسیله ای برای شبیه سازی سیستم جریان آب زیرزمینی به شکلی ساده تر از شرایط صحرایی است. مدل ریاضی، جریان آب زیرزمینی را توسط یک معادلۀ حاکم به همراه یکسری معادلات که بار هیدرولیکی و جریان را در امتداد مرزهای مدل توصیف می کنند، به طورغیرمستقیم شبیه سازی میکند. در این تحقیق به منظور بررسی حساسیت پارامترهای مهم شبیه سازی آب زیرزمینی دشت زرین گل، در استان گلستان از نرم افزار GMS7.1 استفاده شده است. برای این منظور، پس از تهیه مدل مفهومی منطقه مورد مطالعه، مدل در دو حالت ماندگار و غیر ماندگار شبیه سازی شده است. در حالت ماندگار، به منظور کالیبره نمودن ضریب هدایت هیدرولیکی، واسنجی مدل در یک دورهزمانی یک ماهه (اردیبهشت 89) و در شرایط غیرماندگار با هدف بهینه سازی ضریب آبدهی ویژه، مدل به مدت 5 سال با تنش های فصلی اجرا شد و سطح ایستابی شبیه سازی شده در چاههای مشاهداتی با مقادیر واقعی اندازه گیری شده در آنها مقایسه شدند و معیار جذر میانگین مربعات خطا 0.89 محاسبه شد. پس از کالیبراسیون، به منظور بررسی حساسیت تراز آب زیرزمینی به ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان منطقه مورد مطالعه، پارامترهای مذکور در سطوح مختلف تغییر داده شدند و میزان خطا در کل دشت و همچنین در محل هریک از چاههای مشاهداتی محاسبه گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مدل آب زیرزمینی دشت زرین گل نسبت به تغییرات هدایت هیدرولیکی از حساسیت بالایی برخوردار است و این حساسیت در قسمتهای مرکزی و شمالی دشت بیشتر است.

متن کامل
تاریخ ثبت: 1396/06/14

 

Water resource planning and optimizing it using vensim model

Mehdi Rahimian , Semnan regional water board , Semnan , Iran Mohammad.Ebrahim Zakeri , Semnan regional water board , Semnan , Iran Sammad Emamgholizadeh , Department of Water and soil , Shahrud university of Technology , Shahrud , IranRegarding development in human population as well as the advances of industries and agriculture in the modern world increasingly need for water supply is unavoidable.
Furthermore, restrictions in water resources and sustainable water management have made it almost impossible for us to fulfill all the needs for water demand. Thus toprovide and highly ensure water supply in terms of priorities such as domestic,
agricultural rights, environment, industry and agricultural development, we need a precise and careful planning. In order to optimize the planning, in this study we tried to
model the Finesk proposed dam and its watershed by using VENSIM casual model.
VENSIM is visual model that can depict, simulate, analyze and optimize a system's dynamic models. In this regard first, stream flow regime and existed water resources inupstream and downstream was determined. Then demands and consumptions were evaluated and finally according to physical dimension of Finesk propose dam, the
casual model in VENSIM was created. With considering Ten different plans, the result showed that the optimum condition to satisfy demands, in term of priorities in downstream can be provided by allocating ٨__٧ MCM for domestic purposes, ٣___
MCM for environment aims and ٠_٨١٢ MCM for agricultural rights.


Keywords: VENSIM, casual model, dam allocation, Finesk dam, water resource
management
 

متن کامل
تاریخ ثبت: 1391/03/02

 

آنالیز آماری چند متغیره پارامتر های هیدرو شیمیایی آبخوان دشت سمنان

حمیده کامجو ، کارشناس محیط زیست و کیفیت منابع آب ، شرکت آب منطقه ای سمنان محمد حسین ریاضی ، معاون حفاظت و بهره برداری، شرکت آب منطقه ای سمنان مجید خدایی ، مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری ، شرکت آب منطقه ای سمنان امید رضا مداد ، کارشناس حفاظت آبهای زیرزمینی ، شرکت آب منطقه ای سمنانروش های آماری آنالیز چند متغیره روش موثری در ارائه یک دسته بندی ساده و واقعی از اطلاعات کیفیت منابع آب زیرزمینی می باشد . در این مطالعه از روش چند متغیره آنالیز خوشه ای به منظور بررسی آماری کیفیت آب زیرزمینی دشت سمنان استفاده شده است . حوزه آبریز سمنان در محدوده جغرافیایی طول شرقی 53.52-50.52 و عرض شمالی 10.35 - 45.35 گسترده شده است . این حوزه شامل 2 محدوده مطالعاتی بنام های سمنان با وسعت 2204 کیلیومتر مربع و سرخه با وسعت 1644 کیلیومتر مربع می باشد . هدف از انجام این آنالیز بررسی تقسیم بندی نمونه ها به گروه های متمایزی که از لحاظ زمین شناسی و آماری معنا دار هستند ، می باشد.در اینجا برای تجزیه خوشه ای از توان دوم فاصله اقلیدوسی بعنوان سنجش تشابه نمونه ها با یکدیگر طبق روش تکرار استفاده شد که به دو صورت تحلیل خوشه ای متغیر ها (R-mode) و تحلیل خوشه ای مشاهدات Q انجام گرفتو در نتیجه این آنالیز ارتباط متغیر ها با یکدیگر تعیین شد ونمونه ها به سه گروه که از لحاظ کیفی به یکدیگر نزدیکتر می باشند تقسم شدند.

متن کامل
تاریخ ثبت: 1391/03/02

 

پایش و پیش بینی خشکسالی شهرستان سمنان با استفاده از روش آماری شاخص SPIو زنجیره مارکف

مهدی رحیمیان ، کارشناس مطالعات پایه منابع آب ، شرکت آب منطقه ای سمنان ابوطالب قانع ، کارشناس طرح و توسعه ، شرکت آب منطقه ای سمنانبررسی ها نشان می دهد که خشکسالی از نظر فراوانی وقوع و همچنین ویژگی هایی مانند شدت ، مدت ، وسعت ، تلفات جانی ، خسارات مالی و اقتصادی ، آثار اجتماعی و آثار شدید دراز مدت ، نسبت به سایر بلایای طبیعی مهمتر و مخاطره آمیز تر می نماید و نیازمند توجه بیشتری در برنامه ریزی  ها می باشد.

متن کامل
تاریخ ثبت: 1391/03/02

 

تعیین پارامتر های هیدرودینامیکی آبخوان با همگن سازی داده های پمپاژ

مهدی رحیمیان کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف معدن ، شرکت آب منطقه ای سمنان غلامحسین کرمی ، دکتری هیدروژئولوژی ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود محمد ابراهیم ذاکری ، کارشناس زمین شناسی ،شرکت آب منطقه ای سمنان داوود دیواندری ، کارشناس زمین شناسی ، شرکت آب منطقه ای سمناندر بیشتر موارد داده های آزمایش پمپاژ بدون در نظر گرفتن تغییرات دبی پمپاژ و اصلاح افت چاه و با استفاده از روش های مرسوم تجزیه و تحلیل می شوند

متن کامل
تاریخ ثبت: 1391/03/02