|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ریخت شناسی سطح گسل ، معیاری برای تشخیص سازوکار آن

ریخت شناسی سطح گسل ، معیاری برای تشخیص سازوکار آن

ریخت شناسی سطوح گسل ، اساسا تحت تاثیر جنس سنگ ، رفتار مکانیکی ، نوع گسله سنگ و دخالت سطوح شکستگی اریب نسبت به سطح گسل از قبیل شکستگی های کششی و برش های ریدل است. در مکان هایی که سایر روش ها مایید چینه نگاری ، چین های کشیده و ... برای تشخیص سازوکار گسل ها در دسترس نباشند معیار های ریخت شناسی ابزار های مناسبی برای تشخیص نحوه حرکت گسل توسط زمین شناسان ساختمانی است. اگر چه شناسایی و بکار گیری این معیار به دلیل عملکرد فرسایش بر روی سطوح گسستگی ها چندان ساده نیست ولی استفاده از نمونه های الگو به ویژه در گسل های نو زمین ساختی می تواند کارگشا باشد. در این مقاله نمونه های الگویی از برخی معیار ها بر روی سنگ آهک های سازند دلیچای ، لار و کنگلومرای هزار دره در منطقه ی شمال گردنه آهوان (شمال خاوری سمنان ) معرفی شده اند.

مطالعه کامل

اثر تغییرات سطح آب زیرزمینی بر فرونشست دشت سمنان

اثر تغییرات سطح آب زیرزمینی بر فرونشست دشت سمنان

دشت سمنان واقع در حاشیه شمالی کویر مرکزی ایران، دارای اقلیمی خشک تا نیمه‌خشک است. در دهه‌های اخیر رشد سریع جمعیت و نواحی صنعتی در این دشت و به دنبال آن افزایش نیاز آبی موجب شده تا استحصال بی‌رویه از منابع آب‌ زیرزمینی بالا رود و درنتیجه ژرفای دستیابی به سطح آب شدت یابد. همین امر دشت سمنان را در زمره مناطق بحرانی کشور از نظر کمبود منابع آب و پیامدهای پس از آن قرار داده است. در این پژوهش جهت برآورد میزان نشست زمین در بازه زمانی 1382/3/26 تا 1383/8/23 با استفاده از روش تداخل سنجی تصاویر ماهواره‌ای (InSAR)، حداکثر فرونشست 133 میلی‌متری زمین در شهر سمنان و پیرامون آن محرز ‌گردیده است. با هدف شناسایی عوامل مؤثر در فرونشست بخشی از دشت سمنان، نوسانات عمق سطح آب زیرزمینی نیز به همراه ترسیم نمودار هیدروگراف از نتایج 15 چاه مشاهده‌ای مورد بررسی قرارگرفت که نشان‌دهنده افت ممتد سطح آب در طی دوره‌های آبی سال‌های 1382 تا 1388 است؛ به‌طوری که کمینه نرخ افزایش ژرفای سطح آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی برابر 22 سانتی‌متر در سال می‌باشد. آنچه از انطباق مناطق دچار فرونشست و منحنی‌های افت تراز سطح ایستابی آب در این تحقیق برمی‌آید آنست که بهره‌برداری منابع آبی زیرزمینی بیش از میزان تغذیه آبخوان سبب افزایش تنش مؤثر و در نتیجه تحکیم بالای رسوبات شده که این عامل دشت سمنان را با توجه به خواص ژئوتکنیکی آبخوان مستعد فرونشست می‌کند. به عبارتی پهنه‌های دارای فرونشست بر مناطق افت سطح آب‌های زیرزمینی، منطبق بوده و یا در نزدیکی آن‌ها قرار دارند. از این‌رو مدیریت منابع آب باید هرچه بیشتر مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد تا همگام با توسعه پایدار کشاورزی و ﺻـﻨﻌت بتوان از ادامه روند کنونی فرونشست زمین جلوگیری کرد.

مطالعه کامل

بررسی فرونشست دشت سمنان ناشی از برداشت آب زیرزمینی

بررسی فرونشست دشت سمنان ناشی از برداشت آب زیرزمینی

فرونشست زمین به عنوان یکی از مخاطرات طبیعی بوده که بسیاری از دشت های ایران با آن روبرو بوده و باعث تخریب مناطق مسکونی،جاده ها،پل ها،خطوط انتقال نیرو، زمین های کشاورزی، چاه ها و پیزومتر ها شده است. به طور کلی فرونشست ناحیه ای متاثر از فعالیت های انسانی مانند برداشت بی رویه آب از سفره های آب زیرزمینی و شرایط زمین شناسی می باشد که در صورت بروز میتواند آسیب های جدی به زیرساخت های اقتصادی در یک منطقه وارد کند. در چند دهه اخیر توسعه سریع کشاورزی و افزایش نیاز آبی باعث استحصال بی رویه و افت سطح آب زیرزمینی در دشت سمنان شده است. در این مقاله نحوه وقوع پدیده فرونشست منطقه ای سطح زمین در جنوب و جنوب شرق دشت سمنان و پهنه بندی این منطقه از نظر پتانسیل فرونشست زمین مورد بحث قرار گرفته است. در این پژوهش ابتدا داده های مربوط به 18 پیزومتر در طی دوره آماری 24 ساله از اسفند 1372 تا اسفند 1396 ، برای ترسیم منحنی هم افت و هیدروگراف واحد دشت مورد بررسی قرار گرفته است . هم چنین برای تعیین نوع و ضخامت لایه های زیرین از داده های لاگ پیزومتر ها، داده های مربوط به مطالعات ژئوتکنیک و نقشه زمین شناسی استفاده گردیده است . سپس با استفاده از داده های منحنی هم افت و اطلاعات شرایط لایه های زیرسطحی ،نقشه پتانسیل فرونشست دشت سمنان تهیه شده است. بررسی ها نشان داد که در دوره ی مذکور برداشت مداوم از آب زیرزمینی باعث افت  18/9 متری سطح آب زیرزمینی شده و شرایط را جهت تحکیم میان لایه های رسی و فرونشست زمین فراهم کرده است . نقشه پهنه بندی خطر رخداد فرونشست نشان میدهد که منطقه با پتانسیل بالای فرونشست در این دشت در بخش شمال شرقی دشت ودر محدوده جنوب و جنوب غربی شهرک صنعتی قرار دارد.

مطالعه کامل

نگرشی بر کاربرد فن آوری های نوین در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب

نگرشی بر کاربرد فن آوری های نوین در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب

آنچه مسلم است سرزمین ما ایران جزء مناطق خشک و نیمه خشک و به طور کلی کم بهره از نظر منابع آبی است. تغییرات کنونی آب و هوایی جهان ناشی از فعالیت های انسانی در دهه های اخیر بر خشکی این سرزمین افزوده و کشورمان را با  چالش های بزرگی در خصوص تامین منابع آب جهت شرب ،کشاورزی و صنعت مواجه نموده است.
به همین دلیل استفاده بهینه از منابع موجود و ایجاد منابع آبی جدید به دلیل تغییر اقلیم و شرایط جدید پیش روی اغلب کشورهای جهان بسیار پراهمیت انگاشته می شود . از این رو در این مقاله کوشیده شده است تا با ارائه ی تصویری جامع از پاره ای از فن آوری های نوین موجودجهت برنامه ریزی و مدیریت منابع آب  راه برای پیشنهاد به کار گیری   بهینه ترین این فن آوری ها به خصوص برای اقلیم ایران زمین گشوده شود.
در این میان فن آوری هایی نظیر : 1-تکنیک استحصال آب آشامیدنی از مه در مقیاس صنعتی 2 - کاربرد  داده های سنجش از دور در مدیریت منابع آب کشور 3- استفاده از سامانه های هوشمند اطلاعاتی در شبکه ی آبیاری و مصرف آب کشاورزی 4- فن آوری جدید رسوب زدایی الکترونیکی از جدار مخازن ، لوله ها و ...بدون استفاده از مواد شیمیایی مانند نمک و اسیدهای شستشو دهنده جهت جلوگیری از شور شدن آب های شیرین و آلودگی منابع آب زیر زمینی ، مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان بهینگی این پیشنهادات نیز مورد تحلیل و بررسی واقع شده است.

 

مطالعه کامل

ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳﺪ ﻫﺎی زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ

ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳﺪ ﻫﺎی زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ

ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﻣﻮﺛﺮ درﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺪ ﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑـﺮای  اﺟﺮای ﺳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳﺪ ﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻛﻴﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻨﮕﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﺮ و ﻛﻨﺎره ﻫﺎ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮔﺴﻞ ﻫـﺎ و ﺟﺎﻧﻤـﺎﻳﻲ  ﺗﺎﺳﺴﻴﺴﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎی ﻛﻤﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫﻴـﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺷـﺎﺧﺺ آﺑﺮﻓـﺖ   ﻣﺤﻠﻲ، و ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻛﺎرﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس  1:200000 ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﻮرد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻤﻲ  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ از راه دور ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ﺿﻤﻦ ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺳﺪ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس  ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎ ﺷﺮح داده ﻣﻲ ﺷﻮد.   

مطالعه کامل

به دست آوردن منحنی های طیف طراحی برای سایت سد کرخه به کمک الگوریتم نویسی روش تحلیل خطر احتمالاتی در MATLAB

به دست آوردن منحنی های طیف طراحی برای سایت سد کرخه به کمک الگوریتم نویسی روش تحلیل خطر احتمالاتی در MATLAB

امروزه بسیاری از مهندسان زلزله حصول اطمینان از تحمل پذیری سازه ها در یک سطح عملکرد دلخواه ، در مقابل تحرکات قوی زمین می باشد .به منظور پیش بینی و ارزیابی این تحرکات ، حجم وسیعی از عدم قطعیت ها در رابطه با مکان سازه ، فاصله سازه تا منبع لرزه زا ، بزرگی زلزله ها و انواع منابع لرزه زا وجود دارد. با توجه به اهمیت سد ها از حیث کاربردی ، تبیین ریسک وقوع حوادث لرزه ای به عنوان پیشامد های تصادفی در رخداد های آینده ضروری می باشد. به همین منظور ، سد کرخه در ایران برای برای تحلیل ارزیابی خطر لرزه ای انتخاب گردیده است. در این مقاله ، روش تحلیل خطر لرزه ای احتمالی (PSHA) برای کمی سازی عدم قطعیت ها با الگوریتم نویسی در محیط MATLAB  پیاده سازی شده است . به منظور حصول پارامتر های رابطه ی رویداد ، کاتالوگ لرزه ای بعد از حذف حوادث وابسته تدوین و مورد استفاده قرار گرفته است. از آنجاییکه سد کرخه توسط گسل خطی بسیاری احاطه شده است . رابطه ی کاهندگی استفاده شده در تحلیل ، شامل ملاحظات اثر زمین لرزه های حوزه ی نزدیک می باشد. بر همین اساس ، طیف های طراحی یک سیستم یک درجه آزادی برای سایت مزبور در حوادث یا دوره های بازگشت 75 ، 475 ، 225 ، 2475 ساله حاصل و ارائه گردیده است.

مطالعه کامل

شبیه سازی رفتار گهواره ای مقید برای ستون های بتنی مسلح به میلگرد ساده تحت بار افزاینده یجانبی

شبیه سازی رفتار گهواره ای مقید برای ستون های بتنی مسلح به میلگرد ساده تحت بار افزاینده یجانبی

ساختمان های بتنی مسلح به میلگرد ساده ، یکی از انواع ساختمان های قدیمی می باشند که عموما برای تقاضا های ثقلی طراحی شده اند . در ستون های بتنی با میلگرد ساده که تحت اثر بار جانبی قرار دارند ، لغزش قابل توجه میلگرد در بتن ، باعث بروز رفتار گهواره ای مقید می شود. به دلیل شکل گیری این مود رفتاری ، تا قبل از دریفت فروریزش ، خروج از مرکزیت بار محوری در ستون ها باعث افزایش پایداری و مقاومت جانبی ستون می گردد.در این مقاله مود رفتاری گهواره ای مقید برای این نوع ستون ها در محیط MATLAB مدلسازی و اثر آن روی تغییر مکان جانبی با مد نظر قرار دادن سه جزء اصلی آن یعنی لغزش ، خمش و برش در نظر گرفته شده است.رفتار خمشی با توسعه ی یک مدل مبتنی بر مفصل پلاستیک و رفتار لغزشی با استفاده از یک مدل تحلیلی کالیبره شده بر اساس آزمایش های بیرون کشیدگی شبیه سازی گردیده اند . در نهایت مدل تئوریک با نتایج آزمایشگاهی مقایسه و معتبر سازی شده اند.

مطالعه کامل

Numerical Modeling and Seismic Assessment of Columns Reinforced by Smooth Rebars

Numerical Modeling and Seismic Assessment of Columns Reinforced by Smooth Rebars

SUMMARY:
There are many concrete structures that have been constructed before 1970, and have been reinforced by plainbars. For retrofitting these structures, it is necessary to investigate seismic performance of them, and to evaluatetheir ductility, strength, stiffness and energy dissipation. The objective of the present paper is to propose anumerical model to simulate the response of concrete columns with old design details, i.e., reinforced by smoothbars. The model is based on bond-slip properties of smooth bars derived from pullout tests. The global behavior,then, is calibrated by results of cyclic and monotonic tests performed on four concrete columns reinforced bysmooth bars. The numerical modeling carried out by MATLAB programming, considers three displacementcomponents of column, under lateral and axial loads simultaneously; flexure, slip, and shear. Also in this model,the rocking mode as a result of slip contribution is investigated.

مطالعه کامل

ارزیابی پدیدههای ترسالی و خشکسالی در استان خراسان با استفاده از نمایه های (PNPI, SPI, NITZCHE)

ارزیابی پدیدههای ترسالی و خشکسالی در استان خراسان با استفاده از نمایه های (PNPI, SPI, NITZCHE)

خشکسالی یکی از پدیدههای آب و هوایی است که در همه شرایط اقلیمی و در تمام مناطق کره زمین به وقوع می پیوندد. برای بیان کمی این پدیده، ارزیابی و پایش آن از شاخص های مختلفی استفاده میشود. شاخص هایی که در این تحقیق برای بررسی پدیده خشکسالی وترسالی به کارگرفته شد شامل، شاخص بارش استاندارد شده (SPI)، درصد بارش نرمال (PNPI) و نمایه نیچه (NITZCHE)میباشد. برای این منظور داده های بارش سالانه 6 ایستگاه هواشناسی در استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی برای یک دوره آماری 30 ساله (1389-1359) با هدف تحلیل آماری بارش و تعیین سال های خشک و مرطوب مورد مطالعه قرار گرفت. با استفاده ازمحاسبات انجام شده به روش های مختلف و مقایسه آن ها با شاخص های مورد نظر در طبقه بندی-ها، نتیجه شد که در ایستگاه های مورد مطالعه اغلب سال ها به صورت نرمال  و تا حدودی خشک بوده و سال های شدیداً خشک و یا شدیداً مرطوب به ندرت قابل مشاهده می باشد. از میان نمایه های به کار گرفته شده ، نمایه (SPI)به دلیل داشتن قابلیت های بیش تر در تفکیک دقیق تر طبقه ها در پدیده های ترسالی وخشکسالی به عنوان بهترین شاخص از میان شاخص های بررسی شده برای ارزیابی پدیده خشکسالی و ترسالی در استان خراسان انتخاب شد. هم چنین با استفاده از روش های زمین آماری، نقشه پهنه بندی شاخص استاندارد بارش برای منطقه مورد مطالعه ترسیم گردید. بر این اساس معلوم گردید که نواحی جنوب و جنوب غربی استان خراسان رضوی و قسمت های شمال و شمال غربی خراسان جنوبی دروضعیت خشکی شدیدتری قرار دارند. علاوه بر این مشخص گردید، در طول دوره آماری 30 ساله، شدیدترین خشکسالی در سال 1387 و فراگیرترین خشکسالی در سال 1380 به وقوع پیوسته است.

مطالعه کامل

« 1 2 3 » صفحه:
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 22
 • بیشترین بازدید همزمان : 262
 • بازدید امروز : 2,198
 • بازدید دیروز : 2,645
 • کل بازدید : 4,891,285
 • آخرین به روزرسانی : 6 آذر 1401 09:58:46
 • شناسه IP شما : 3.239.112.140

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : سمنان بلوار 17 شهریور شرکت آب منطقه ای سمنان
 • کدپستی : 3518888614
 • تلفن : 02333361913
 • فاکس : 02333361917
 • پست الکترونیکی : info[at]smrw.ir
 • پیامک : 3000290012
 • تلفن گویا : 02333361916