شبیه¬سازی برخورد گوه با سیال غیرنیوتنی هرشل -بالکلی-دیلاتانت به کمک روش حل عددی RANS

در مسأله اندرکنش جسم صلب و سیال از روش­ها و تکنیک­های مختلفی برای شبیه­سازی برخورد جسم متحرک به سیال­ها استفاده شده است. برخورد گوه با توجه به خصوصیات سیال دیلاتانت و تأثیر تغییر این خصوصیات بر شرایط حرکت گوه در تحقیق حاضر با استفاده از مدل عددی Flow-3D مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه نتایج تحلیل حاضر با نتایج مشاهداتی نشان داد که این مدل با خطای متوسط 5/0 درصد و 999/0=R2، توانایی مناسبی در شبیه­سازی این نوع سیال دارد. بررسی اثر تغییرات خصوصیات سیال بر حرکت گوه و توزیع سرعت و فشار در سیال نیز نشان داد که تغییر چگالی بیشترین تأثیر را در تغییر سرعت گوه دارد. به نحوی که با افزایش 8/2 برابری آن سرعت نفوذ گوه در حدود 16 درصد کاهش می­یابد. همچنین مشخص شد که با کاهش فاصله برخورد بین دو گوه، سرعت نفوذ گوه­ها به داخل سیال تا 8 درصد کاهش می­یابد.

  تاریخ ثبت : 12 بهمن 1401
 مدیر پورتال
 40
  دیدگاه کاربران