پنجشنبه, 22 آذر 1397

1395

  عنوان موضوع گروه شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  آئین نامه داخلی تشخیص صلاحیت مشاوران پدافند غیر عامل وزارت نیرو آئین نامه داخلی تشخیص صلاحیت مشاوران پدافند غیر عامل وزارت نیرو پدافند غیر عامل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل 1395/06/31 تاریخ ثبت: 1396/03/10
 
  نظامنامه مدیریت ریسک نظامنامه مدیریت ریسک پدافند غیر عامل 95/15810/50/100 1395/03/03 تاریخ ثبت: 1396/03/13
 

1394

  عنوان موضوع گروه شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  سند راهبردی پدافند سایبری کشور سند راهبردی پدافند سایبری کشور پدافند غیر عامل شورای عالی پدافند غیر عامل کشور 1394/02/29 تاریخ ثبت: 1396/03/10
 

1393

  عنوان موضوع گروه شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  دستورالعمل تهیه و تصویب مطالعات توجیهی پ غ ع... دستورالعمل تهیه و تصویب مطالعات توجیهی پ غ ع... پدافند غیر عامل ستاد مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو 1393/03/10 تاریخ ثبت: 1395/01/24
 

1392

  عنوان موضوع گروه شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  شرح خدمات عمومی مطالعات پدافند غیرعامل طرح‌های... شرح خدمات عمومی مطالعات پدافند غیرعامل طرح‌های... پدافند غیر عامل ستاد مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو 1392/04/01 تاریخ ثبت: 1395/01/24
 

1391

  عنوان موضوع گروه شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  نظام نامه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل نظام نامه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل پدافند غیر عامل 37825/11/10 وزارت نیرو 1391/07/01 تاریخ ثبت: 1395/01/22
 
  ساختار اجرایی واحد سازمانی پدافند غیرعامل ساختار اجرایی واحد سازمانی پدافند غیرعامل پدافند غیر عامل 446/91/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور 1391/02/30 تاریخ ثبت: 1395/01/24
 

1389

  عنوان موضوع گروه شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص... سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص... پدافند غیر عامل مقام معظم رهبری 1389/11/29 تاریخ ثبت: 1395/01/22
 
  دستورالعمل اجرایی ماده(215) قانون برنامه پنجم... دستورالعمل اجرایی ماده(215) قانون برنامه پنجم... پدافند غیر عامل 100/42542 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 1389/02/01 تاریخ ثبت: 1395/01/24
 

1388

  عنوان موضوع گروه شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در قانون برنامه پنجم توسعه کشور مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در قانون برنامه پنجم توسعه کشور پدافند غیر عامل 1388/01/25 تاریخ ثبت: 1395/01/22
 
  آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران... آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران... پدافند غیر عامل 1388/09/21 تاریخ ثبت: 1395/01/24
 

1387

  عنوان موضوع گروه شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور پدافند غیر عامل 46162 وزارت کشور 1387/03/29 تاریخ ثبت: 1395/01/22
 
  نظام نامه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل نظام نامه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل پدافند غیر عامل 62870/50/100 دفتر وزیر 1387/06/24 تاریخ ثبت: 1395/01/22
 

1384

  عنوان موضوع گروه شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور تاریخ ثبت
  آیین نامه اجرایی بند 11 ماده 121 قانون برنامه چهارم آیین نامه اجرایی بند 11 ماده 121 قانون برنامه چهارم پدافند غیر عامل . 19454 ت 33263 ّ معاون اول رئیس جمهور 1384/04/22 تاریخ ثبت: 1395/01/22