جمعه, 4 مهر 1399

 

کد سند تاریخ ثبت رکورد موضوع نوع سند واحد
منتشر کننده
مهلت ارسال سند توضیحات شرکت در مناقصه و دریافت اسناد ارسال پیشنهاد و اوراق اسناد لیست شرکت کنندگان برنده مناقصه
       
تاریخ ثبت: 1399/06/30 خدمات مهندسی نظارت بر عملیات رپرگذاری حد بستر و حریم رودخانه های شهرستان های شاهرود و دامغان استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1399/06/30
بازدید:24

       
تاریخ ثبت: 1399/05/28 گشت و بازرسی از منابع آب استان سمنان ارزیابی دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1399/05/28
بازدید:49

       
تاریخ ثبت: 1399/05/06 خدمات نقشه برداری و مطالعات مرحله اول ساماندهی و تعیین حد بستر و حریم رودخانه کی کی بیارجمند استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1399/05/06
بازدید:79

       
تاریخ ثبت: 1399/05/06 خدمات نقشه برداری و مطالعات مرحله اول ساماندهی و تعیین حد بستر و حریم رودخانه رامه، قالیباف و مخروط افکنه آنها در شهرستان آرادان استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1399/05/06
بازدید:64

       
تاریخ ثبت: 1399/05/06 مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه حبله‌رود استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1399/05/06
بازدید:68

       
تاریخ ثبت: 1399/03/19 خدمات مطالعات مرحله دوم باستان شناسی (گمانه زنی، کاوش و جابجائی) در محدوده سد فینسک ارزیابی دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1399/03/19
بازدید:84

       
تاریخ ثبت: 1399/02/17 راه دسترسی و سیستم انحراف سد فینسک مزایده دو مرحله‌ای دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1399/02/17
بازدید:110

       
« 1 2 3 4 ... 5 12 » صفحه: