شنبه, 15 آذر 1399

 

کد سند تاریخ ثبت رکورد موضوع نوع سند واحد
منتشر کننده
مهلت ارسال سند توضیحات شرکت در مناقصه و دریافت اسناد ارسال پیشنهاد و اوراق اسناد لیست شرکت کنندگان برنده مناقصه
       
تاریخ ثبت: 1399/08/26 مناقصه تامین مالی و اجـرای بخشی از سامانه انتقال آب از سد کالپوش به شاهرود با استفاده از ساز و کار آیین نامه اجرایی ماده 56 مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1399/08/26
بازدید:65

       
تاریخ ثبت: 1399/07/08 مطالعات مرحله اول و دوم ساماندهی و تعیین حد بستر و حریم رودخانه زیوان و مخروط افکنه آن استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1399/07/08
بازدید:221

       
تاریخ ثبت: 1399/06/30 خدمات مهندسی نظارت بر عملیات رپرگذاری حد بستر و حریم رودخانه های شهرستان های شاهرود و دامغان استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1399/06/30
بازدید:213

       
تاریخ ثبت: 1399/05/28 گشت و بازرسی از منابع آب استان سمنان ارزیابی دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1399/05/28
بازدید:230

       
تاریخ ثبت: 1399/05/06 خدمات نقشه برداری و مطالعات مرحله اول ساماندهی و تعیین حد بستر و حریم رودخانه کی کی بیارجمند استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1399/05/06
بازدید:258

       
تاریخ ثبت: 1399/05/06 خدمات نقشه برداری و مطالعات مرحله اول ساماندهی و تعیین حد بستر و حریم رودخانه رامه، قالیباف و مخروط افکنه آنها در شهرستان آرادان استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1399/05/06
بازدید:241

       
تاریخ ثبت: 1399/05/06 مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه حبله‌رود استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1399/05/06
بازدید:248

       
« 1 2 3 4 ... 5 13 » صفحه: