چهارشنبه, 9 بهمن 1398

 

کد سند تاریخ ثبت رکورد موضوع نوع سند واحد
منتشر کننده
مهلت ارسال سند توضیحات شرکت در مناقصه و دریافت اسناد ارسال پیشنهاد و اوراق اسناد لیست شرکت کنندگان برنده مناقصه
       
تاریخ ثبت: 1398/10/25 خدمات مهندسی نظارت بر مرمت و بازسازی پروژه های تغذیه مصنوعی‌ زیدر و ارمیان شهرستان میامی استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1398/10/25
بازدید:23

       
تاریخ ثبت: 1398/10/25 صورتجلسات پروژه های مرمت و بازسازی تغذیه مصنوعی های اروانه ، ارمیان و زیدر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1398/10/25
بازدید:12

       
تاریخ ثبت: 1398/10/25 خدمات مهندسی نظارت بر ساماندهی رودخانه حبله رود استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1398/10/25
بازدید:22

       
تاریخ ثبت: 1398/10/22 تفاهم نامه بهره برداری ، تعمیر و نگهداری کنتورهای هوشمند آب و برق در سطح استان سمنان ارزیابی معاونت حفاظت و بهره برداری

تاریخ ثبت: 1398/10/22
بازدید:17

       
تاریخ ثبت: 1398/10/04 الحاقیه شماره 1 عملیات لایروبی و بازگشایی رودخانه غرب استان سمنان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1398/10/04
بازدید:13

       
تاریخ ثبت: 1398/10/04 الحاقیه شماره 1 عملیات لایروبی و بازگشایی رودخانه شرق استان سمنان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1398/10/04
بازدید:17

       
تاریخ ثبت: 1398/09/27 مطالعات هیدروگرافی سد دامغان (استعلام بهای عمومی) استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1398/09/27
بازدید:17

       
« 1 2 3 4 ... 5 23 » صفحه: