پنجشنبه, 5 اردیبهشت 1398

 

کد سند تاریخ ثبت رکورد موضوع نوع سند واحد
منتشر کننده
مهلت ارسال سند توضیحات شرکت در مناقصه و دریافت اسناد ارسال پیشنهاد و اوراق اسناد لیست شرکت کنندگان برنده مناقصه
       
تاریخ ثبت: 1398/01/31 مطالعات مهندسی ارزش سد مخزنی فینسک(صرفا برای شرکتهای قید شده در دعوتنامه) استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1398/01/31
بازدید:14

       
تاریخ ثبت: 1397/09/12 خدمات مشاوره و اطلاع رسانی،آموزش و فرهنگ سازی طرح احیاء و تعادل بخشی در استان سمنان استعلام دفترقراردادها

تاریخ ثبت: 1397/09/12
بازدید:295

       
تاریخ ثبت: 1397/08/19 خدمات نقشه¬برداری و مطالعات مرحله اول ساماندهی و تعیین حد بستر و حریم رودخانه¬¬های چاشم و عبدالله آباد استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1397/08/19
بازدید:395

       
تاریخ ثبت: 1397/07/08 مطالعات مرحله اول و دوم ساماندهی رودخانه گلرودبار استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1397/07/08
بازدید:440

       
تاریخ ثبت: 1397/04/11 صورتجلسه اعلام برنده مطالعه جایگزینی پساب با آب چاههای کشاورزی در محدوده های مطالعاتی شاهرود، دامغان و سمنان استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1397/04/11
بازدید:634

       
تاریخ ثبت: 1397/03/23 خدمات مهندسی گروههای گشت و بازرسی منابع آب استان سمنان مزایده دو مرحله‌ای دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1397/03/23
بازدید:673

       
تاریخ ثبت: 1397/03/23 خدمات نظارت بر سامانه انتقال آب از سد کالپوش به شاهرود مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1397/03/23
بازدید:678

       
« 1 2 3 4 ... 5 20 » صفحه: