شنبه, 15 آذر 1399

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدت مدیریت

تاریخ اشتغال

1 ایرج حیدریان تاکنون 1395 تا کنون

2

مهندس اتابک جعفری

6 سال

1389 تا 1395

3

مهندس جهانگیر حبیبی

2 سال

1387 تا 1389

4

مهنس غلامحسین صادقی

20 ماه

1385 تا 1387

5

مهندس محمد رضا خاموشی

10 ماه

1384 تا 1385

6

مهندس ابوالقاسم سلماسی

2 سال

1382 تا 1384

7

مهندس محمد رضا خاموشی

10 ماه

1381 تا 1382

8

مهندس حمید قزوینی

7 سال

1374 تا 1381

9

مهندس یارمحمد عرب عامری

2 سال

1372 تا 1374

 

بازدید:6136

تاریخ ثبت: 1393/09/11
آخرین به روزرسانی: 1396/07/21