چهارشنبه, 9 بهمن 1398

حق النظاره های بخش صنعت در سال 95 به شرح ذیل تعیین و مصوب گردید ( اعداد بر حسب ریال می باشد )

 

شرح شهر سمنان دشت ممنوعه (ایوانکی) سایر شهر های استان
دشت ممنوعه
حق النظاره : بر حسب متر مکعب ماه های عادی سال ماه های گرم سال ماه های عادی سال ماه های گرم سال ماه های عادی سال ماه های گرم سال
حق النظاره چاههای شرکت شهرکهای صنعتی 907 1088 1152 1382 864 1037
حق النظاره چاه صنعتی 1814 2177 2304 2765 1728 2074
حق النظاره مراکز غیر آموزشی ، فضای سبز شهر ها،پارک های بین راهی و شهرک ها 1814 2177 2304 2765 1728 2074
حق النظاره مراکز نظامی و انتظامی 2449 2939 3110 3732 2333 2799
حق النظاره مراکز آموزشی و دانشگاهی 907 1088 1152 1382 864 1037


آب بها سطحی گرمسار کشاورزی ( حبله رود )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 132
آب بها مازاد شبکه گرمسار برای کشاورزی ( حبله رود ) تا یک سنگ مازاد . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225
آب بها سطحی صنعت و سایر ( قراداد اشتراک آب ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  9350
نرخ اضافه برداشت صنعت و سایر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .25000
آب بها قراردادهای موقت راهسازی آزاد و تانکری در سطح استان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17000
آب بها سطحی کشاورزی سد دامغان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . 202
آب بها تخصیص معوض سد دامغان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .8000
آب بها خدماتی از چشمه ها  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4600
پساب بها تصقیه خانه مهدیشهر شش ماهه اول . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .. . . . . . . . . . 4600
پساب بها تصفیه خانه مهدیشهر شش ماهه دوم . . . . . . . .  . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000
هزینه کارشناسی حفر چاه جدید ، کف شکنی ، لایروبی ، جابجایی و پیشکاری قنوات و حفر چاه به جای قنات  . . . . . . . . . . 2900000
هزینه کارشناسی نظارت بر عملیات پمپاژ چاه ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . 3210000
هزینه کارشناسی تعیین میزان آبدهی و سایر خدمات کارشناسی مرتبط با منابع آب زیرزمینی . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 1460000
هزینه کارشناسی سازند های سخت . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404000
حق النظاره شرب شهری . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
حق النظاره شرب روستایی . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 89.7

 

بازدید:3226
نگارنده:مدیر سایت
تاریخ ثبت: 1395/07/14
آخرین به روزرسانی: 1397/10/29