چهارشنبه, 2 بهمن 1398

شرکت آب منطقه ای سمنان 
تعرفه های مصوب  سال قبل و پیشنهادی برای سال 1394
شــــــــــــــــرح  تعرفه سال93(ریال ) سال94(ریال )
حق النظاره :  بر حسب متر مکعب                                                                                                    
حق النظاره  چاه  صنعتی شرکت شهرکها و صنایع کوچک  754 2,410
حق النظاره  چاه  صنعتی صنایع بزرگ مستقل  941 3,008
حق النظاره شهرداریها (فضای سبز) و منابع طبیعی 708 2,263
حق النظاره  مراکز نظامی و انتظامی 1,414 4,520
حق النظاره  مراکز آموزشی و دانشگاهی 565 1,806
حداقل حق النظاره چاههای آب صنعت وسایر  10,000,000 12,500,000
آب بهاء سطحی  :  برحسب متر مکعب     
آب بهاء سطحی گرمسار کشاورزی (حبله رود ) 100 132
آب بهاء مازاد شبکه گرمسار برای  کشاورزی(حبله رود) تا یک سنگ مازاد 170 225
آب بهاء سطحی صنعت وسایر (قرارداد اشتراک آب) 7,500 8,500
نرخ اضافه برداشت  صنعت  وسایر 11,340 20,400
آب بهاءقراردادهای  موقت راهسازی در سطح استان 11,340 15,000
آب بهاء سطحی کشاورزی سد دامغان  105 255
آب بهاءتخصیص معوض سد دامغان 7,500 9,500
آب بهاء خدماتی از چشمه ها  2,600 4,000
پساب بهاء تصفیه خانه مهدیشهر شش ماهه اول 2,500 3,250
پساب بهاء تصفیه خانه مهدیشهر شش ماهه دوم 900 1,170
هزینه کارشناسی حفر چاه جدید ، کف شکنی ، لایروبی ، جابجایی و پیشکاری قنوات و حفر چاه به جای قنات 2038000 2038000
هزینه کارشناسی نظارت بر عملیات پمپاژ چاه ها 2254000 2254000
هزینه کارشناسی تعیین میزان آبدهی و سایر خدمات کارشناسی مرتبط با منابع آب زیرزمینی 1026000 1026000
هزینه کارشناسی سازند های سخت 2835000 2835000

 

بازدید:5348
نگارنده:مدیر سایت
تاریخ ثبت: 1394/02/13
آخرین به روزرسانی: 1397/10/29