چهارشنبه, 1 خرداد 1398

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
ارائه خدمات فن آوری اطلاعات (Help desk) شرکت آب منطقه ای سمنان - واحد فن آوری اطلاعات حضوری فن آوری اطلاعات
بانک اطلاعات شبکه شرکت شرکت آب منطقه ای سمنان - واحد فن آوری اطلاعات حضوری فن آوری اطلاعات
ایجاد و نگهداری کتابخانه دیجیتال شرکت آب منطقه ای سمنان - واحد فناوری اطلاعات حضوری فن آوری اطلاعات
جمع آوری و ایجاد بانک داده های شرکت شرکت آب منطقه ای سمنان - واحد فن آوری اطلاعات حضوری فن آوری اطلاعات
بانک سخت افزار واحد فن آوری اطلاعات شرکت آب منطقه ای سمنان - واحد فن آوری اطلاعات حضوری فن آوری اطلاعات
بانک نرم افزار واحد فن آوری اطلاعات شرکت آب منطقه ای سمنان - واحد فن آوری اطلاعات حضوری فن آوری اطلاعات
تدوین برنامه سالیانه واحد فناوری اطلاعات شرکت آب منطقه ای سمنان- واحد فناوری اطلاعات حضوری فن آوری اطلاعات
دریافت آمار و اطلاعات شرکت ( شاخص های ارزیابی عملکرد دوره ای ) شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری سایر موارد
رسیدگی به درخواست مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب 13021446122 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحد های کشاورزی 13021446123 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی 13021446120 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تمدید مجوز بهرهبرداری از آبهای سطحی واحد های کشاورزی 13021447117 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب 13021447119 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید مجوز بهره برداری از آب های سطحی واحد های آبزی پروری 13021447120 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور پاسخ استعلام های تامین آب واحد های صنعتی ( سطحی ) شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری سایر موارد
اعلام حدود بستر و حریم رودخانه هایی که مطالعات تعیین حد بستر و حریم آن خاتمه یافته شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری سایر موارد
نحوه تملک و پرداخت خسارت ناشی از اجرای طرحهای عمرانی شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری سایر موارد
اعلام رودخانه های ممنوعه جهت برداشت مصالح رودخانه ای شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری سایر موارد
تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه حفر و پروانه بهره برداری 13021447114 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
خرید اراضی مسیر طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری سایر موارد
« 1 2 3 4 5 » صفحه: