شنبه, 15 آذر 1399

شرح تعرفه های مصوب شرکت آب منطقه ای سمنان در سال 96
دشتهای ممنوعه بحرانی سایر دشتها
سمنان گرمسار ایوانکی دامغان شاهرود
آب برداشتی : بر حسب متر مکعب ماههای عادی ماههای گرم ماههای عادی ماههای گرم ماههای عادی ماههای گرم ماههای عادی ماههای گرم ماههای عادی ماههای گرم ماههای عادی ماههای گرم
آب برداشتی  چاههای شرکت شهرکهای صنعتی 1210 1452 1152 1382 1152 1382 1152 1382 1152 1382 864 1037
آب برداشتی چاه  صنعتی 2419 2903 2304 2765 2304 2765 2304 2765 2304 2765 1728 2074
آب برداشتی مراکز غیر آموزشی فضای سبز شهرها و شهرک ها 2419 2903 2304 2765 2304 2765 2304 2765 2304 2765 1728 2074
آب برداشتی مراکز نظامی و انتظامی 3266 3919 3110 3732 3110 3732 3110 3732 3110 3732 2333 2799
آب برداشتی  مراکز آموزشی و دانشگاهی 1210 1452 1152 1382 1152 1382 1152 1382 1152 1382 864 1037

 

آب بهاء سطحی  :  برحسب متر مکعب

آب بهاء سطحی گرمسار کشاورزی (حبله رود ) _
آب بهاء مازاد شبکه گرمسار برای  کشاورزی(حبله رود) _
آب بهاء سطحی صنعت وسایر (قرارداد اشتراک آب) 11000
نرخ اجریمه ضافه برداشت  صنعت  وسایر _
آب بهاءقراردادهای  موقت راهسازی در سطح استان 19000
آب بهاء سطحی کشاورزی سد دامغان _
آب برداشتی قرارداد های مشمول ماده 10  قانون مدنی 9600
آب بهاء خدماتی از چشمه ها 286
آب بهاء خدماتی از چشمه ها 5000
پساب بهاء تصفیه خانه مهدیشهر شش ماهه اول 4500
پساب بهاء تصفیه خانه مهدیشهر شش ماهه دوم 2200
آب غیر متعارف 1300

 

 

 

 

بازدید:3734
نگارنده:مدیر سایت
تاریخ ثبت: 1396/01/14
آخرین به روزرسانی: 1398/01/26