|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

لیست خدمات قابل ارائه - طبقه بندی سابق

    فهرست خدمات شرکت مدیریت منابع آب ایران مصوب کمیسیون توسعه دولت الکترونیک ( طبق طبقه بندی سابق )
 


الف : صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی  (13021446000)

 


1-      صدور پروانه حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای بخش های مصرف ( 13021446100 )
2-     مجوز حفر گمانه آزمایشی (13021446101)
3-     استقرار و ترخیص دستگاه حفاری (13021446102)
4-      صدور پروانه حفر چاه بجای چاه (13021446103)
5-      صدور مجوز نصب منصوبات برای کلیه بخشهای مصرف (13021446104)
6-     صدور مجوز تغییر قدرت منصوبات (13021446105)
7-     صدور مجوز کف شکنی (ادامه حفاری چاه ) و تغییر محل (13021446106)
8-     صدور مجوز تحویل سوخت و فراورده های نفتی برای چاه های دیزلی (13021446107)
9-      صدور مجوز چاه به جای قنات (13021446108)
10-      صدور مجوز لایروبی قنات (13021446109) ( این خدمت در آب منطقه ای سمنان انجام نمی گردد )
11-    صدور مجوز پیشکاری قنات (13021446110)
12-    صدور پروانه حفر هواکش و گالری بعل کنی چاه (13021446111) ( این خدمت در آب منطقه ای سمنان انجام نمی گردد )
13-   صدور مجوز تغییر قطر چاه (13021446112) ( این خدمت در آب منطقه ای سمنان انجام نمی گردد )
14-    صدور مجوز افزایش / کاهش میزان بهره برداری چاه (13021446113) ( این خدمت در آب منطقه ای سمنان انجام نمی گردد )
15-     برقی کردن چاه (13021446114) ( این خدمت در آب منطقه ای سمنان انجام نمی گردد )
16-     تغییر شرکت حفاری (13021446115) ( این خدمت در آب منطقه ای سمنان انجام نمی گردد )
17-     ر