شنبه, 15 آذر 1399

  تعداد پروانه های صادره در آب های زیرزمینی ( تا انتهای سال 95 )

 

موضوع سال 99 سال 98 سال 97 سال 96 سال95 سال94 سال 93 سال 92 سال 91 سال 90 سال 89 سال 88
بهره برداری - ادامه بهرهبرداری   24 23 27 35 34 43 132 77 166 335 238
حفر-ادامه حفاری   38 49 27 14 15 22 57 57 54 53 72
جابجایی   54 114 101 117 125 101 167 133 170 172 150
کف شکنی   25 44 37 48 45 37 56 55 53 62 53
لایروبی   8 18 20 5 3 25 2 24 21 11 2
ایستگاه پمپاژ   17 49 96                
نصب (منصوبات-تجهیزات   44 35 29                
تغییر نام- اصلاح کروکی- افزایش قدرت   9 8 5                

 

بازدید:5140
نگارنده:مدیر سایت
تاریخ ثبت: 1393/10/20
آخرین به روزرسانی: 1399/05/11