پنجشنبه, 6 آذر 1399

وظایف کلی معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت

 • تهیه و تدوین نظام برنامه ریزی آب در حوزه عمل شرکت
 • ساماندهی نظام تخصیص آب و ایجاد بانک اطلاعات در این زمینه
 • انجام مطالعات طرحهای جامع منطقه ای در چارچوب طرح جامع ملی آب
 • تهیه و تنظیم برنامه آب منطقه ای و پیش بینی امکانات توسعه کشاورزی و صنعتی در منطقه و ارائه پیشنهاد در مورد نحوه بهره برداری از منابع آب
 • بررسی عملکرد طرحها و برنامه های آبی منطقه از نظر مقایسه هدفهای کمی و کیفی پیش بینی شده و تعیین اولویت طرحهای منابع آب ومشخص نمودن تنگناهاوعوامل بازدارانده و ارائه پیشنهاد برای رفع آنها
 • مقایسه منابع و نیازها در آینده به منظور شناخت کمبود ها ، محدودیتها و عدم هماهنگی آنها
 • تهیه و تنظیم خط مشی ها و برنامه های دراز مدت ، میان مدت و کوتاه مدت سالانه آب و پیشنهاد آن به مدیریت عامل
 • برنامه ریزی برای تکمیل و به هنگام درآوردن قیمت تمام شده ، تعرفه ها و ارزش اقتصادی آب و شاخصهای کلیه طرحهای مطالعاتی و سنجش و ارزیابی آنها
 • بررسی روشهای تامین منابع مالی و سرمایه گذاری و مشارکت بخشهای خصوصی در طرحها و پروژه های آب
 • برنامه ریزی و انجام مطالعات عمومی و پایه و تلفیق اقتصادی و مالی در مورد طرحهای توسعه منابع آب
 • مکانیزه کردن سیستم اطلاعات مدیریت شرکت و ارائه خدمات به معاونت ها و امور مختلف شرکت
 • تهیه و تدوین برنامه جامع نیروی انسانی و نیازهای آموزشی کارکنان شرکت در قالب سیاستهای ابلاغ شده از حوزه ستادی وزارت نیرو
 • تجزیه و تحلیل نظامهای بهره وری و اتخاذ روشهای مناسب جهت اجرا در شرکت و واحدهای تابعه آن به منظور افزایش بهره وری کارکنان
 • نظـارت بر بـرنامه های آموزشهای ضمن خدمـت کارکنان در قالب نظام جامع آموزش کارکنانوزارت نیرو و ارزیابی میزان اثر بخشی آنها در بهره وری و افزایش راندمان
 • بررسی مستمر وظایف و ساختار سازمانی واحدهای شرکت به منظور اصلاح و به روز در آوردن وظایف و اهداف شرکت و ساختار واحدها و پیشنهاد به هیئت مدیره
 • نظارت بر اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل کارمندی و کارگری سازمان و انجام اصلاحات لازم و یا پیشنهاد جهت تصویب مراجع ذیربط
 • ایجاد و اصلاح مستمر سیستم انفورماتیک ( مرکز اطلاعات مدیریت MIS ) برای کلیه اطلاعات موجود در زمینه های فنی و مالی و اداری
 • جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و تدوین شرح فعالیت و گردش کار ، عملیات و فعالیت مهم شرکت و ارائه پیشنهاد به منظور بهبود انجام کار ، حذف دوباره کاریها و مراحل زائد و ایجاد شرایط مناسب کار
 • استقرار نظامهای ارزیابی عملکرد و خود ارزیابی در شرکت و بروز نگه داشتن آن
 • ایجاد بستر مناسب جهت استقرار برنامه هفت گانه تحول اداری از طریق تشکیل جلسات کمیسیون تحول و ارتقاء سلامت اداری

 نام و نام خانوادگی :حمید احسانی

پست سازمانی: معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت

شماره تماس:0231-3361980

آدرس پست الکترونیکی:  barnamehrizi@smrw.ir

 

بازدید:4528

تاریخ ثبت: 1393/09/11
آخرین به روزرسانی: 1394/02/24