شنبه, 15 آذر 1399

تاثیر سیاستها و عملکرد کلی شرکت
به نظر شما سیاستها و عملکرد کلی شرکت آب منطقه ای سمنان تا چه حد در بهبود کیفیت و کمیت منابع آبی و محیط زیست استان موثر بوده است؟


میزان هزینه ها
میزان مناسب بودن هزینه های انجام خدمات مختلف شرکت را چگونه ارزیابی میکنید؟


زمانبندی رسیدگی به درخواست ها
وضعیت زمانبندی رسیدگی به درخواست ها را در این شرکت چگونه ارزیابی میکنید؟


دعاوی
وضعیت رسیدگی به دعاوی شرکت را چگونه ارزیابی می کنید؟


تکریم ارباب رجوع
وضعیت تکریم ارباب رجوع را بطور کل در این شرکت چگونه ارزیابی می کنید؟


پورتال
پیاده سازی پورتال آب منطقه ای سمنان را چگونه ارزیابی می نمایید؟