سه‌شنبه, 29 مهر 1399

 

کد سند تاریخ ثبت رکورد موضوع نوع سند واحد
منتشر کننده
مهلت ارسال سند توضیحات شرکت در مناقصه و دریافت اسناد ارسال پیشنهاد و اوراق اسناد لیست شرکت کنندگان برنده مناقصه
       
تاریخ ثبت: 1396/02/24 الحاقیه شماره 1 آماربرداری از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی استان سمنان مناقصه یك مرحله‌ای آب

تاریخ ثبت: 1396/02/24
بازدید:1596

       
تاریخ ثبت: 1396/02/18 الحاقیه شماره یک گشت و بازرسی مناقصه یك مرحله‌ای حفاظت و بهره برداری

تاریخ ثبت: 1396/02/18
بازدید:1602

       
تاریخ ثبت: 1396/02/16 الحاقیه شمار ه 1اجرای بخش اول سامانه انتقال آب از سد کالپوش به شاهرود مناقصه یك مرحله‌ای طرح وتوسعه

تاریخ ثبت: 1396/02/16
بازدید:1869

       
تاریخ ثبت: 1396/02/11 اجرای بخش اول سامانه انتقال آب از سد کالپوش به شاهرود مناقصه یك مرحله‌ای طرح وتوسعه

تاریخ ثبت: 1396/02/11
بازدید:2506

       
تاریخ ثبت: 1396/02/06 صورتجلسه کمیته ارزیابی مشاوران مورخ 02/02/96 آماربرداری از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی استان سمنان ارزیابی طرح وتوسعه

تاریخ ثبت: 1396/02/06
بازدید:1814

       
تاریخ ثبت: 1396/02/06 صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران خدمات مهندسی گروههای گشت و بازرسی منابع آب در استان سمنان ارزیابی طرح وتوسعه

تاریخ ثبت: 1396/02/06
بازدید:1724

       
تاریخ ثبت: 1396/01/06 تمدید مهلت ارسال اسناد ارزیابی طرح و توسعه

تاریخ ثبت: 1396/01/06
بازدید:1849

       
« 1 ... 9 10 11 12 13 » صفحه: