|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

فهرست خدمات بخش آب کشور

           

               فهرست خدمات آب کشور مورد تایید سازمان استخدامی کشور و کارگروه میز خدمت شرکت مادر تخصصی

 

محور خدمت ( خدمت کلان ) ردیف عنوان خدمت  شناسه خدمت
ارائه خدمات مرتبط با حفر و اجازه
برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی 13021446000
1 تجدید پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه 13011446135
2 صدور مجوز توسعه چشمه 13021446137
3 آزمایش پمپاژ و تعیین آبدهی چاه 13021446119
4 صدور پروانه حفر چاه جدید 13021446100
5 صدور پروانه حفر چاه یه جای چاه 13021446103
6 صدور پروانه حفر چاه به جای قنات 13021446108
7 صدور مجوز کف شکنی چاه 13021446106
8 صدور مجوز لایروبی چاه 13021446109
9 صدور مجوز حفر گالری ، چاه کمکی ، برقوزنی و دوربرداری 13021446111
10 تجدید مجوز های حفر چاه 13021446102
11 صدور مجوز ادامه حفاری چاه 13021446116
12 صدور مجوز تغییر حفاری چاه 13021446117
13 صدور مجوز اصلاح کروکی چاه 13021446118
14 صدور مجوز نصب منصوبات چاه 13021446104
15 صدور مجوز اصلاح قدرت موتور و تغییر منصوبات چاه 13021446105
16 صدور مجوز تغییر میزان بهرهبرداری چاه 13021446113
17 صدور مجوز تغییر نوع مصرف آب برداشتی از چاه 13021446123
18 تغییر و اصلاح نام دارندگان پروانه بهرهبرداری از چاه 13021446124
19 صدور اصلاحیه پروانه بهرهبرداری از چاه 13021446215
20 صدور مجوز کف کنی ، لایروبی، ادامه پیشکار، بغل بری،پینه برداری قنات 13021446110
21 صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب زیرزمینی 13021446122
22 صدور مجوز بهرهبرداری از چشمه 13021447110
23 صدور کارت تردد دستگاه حفاری چاه 13091446130
24 تجدید پروانه صلاحیت حفاری چاه 13011446132
25 تخصیص و تحویل پلاک جدید دستگاه حفاری چاه در صورت مفقودی و سرقت 13091446133
26 تعیین میزان حجم مجاز برداشت آب شارژ کنتور 13021446136
27 تمدید اعتبار پروانه بهرهبرداری از چاه 13021446126
28 رسیدگی به درخواست تعیین تکلیف چاه های کشاورزی فاقد پروانه 13021446127
29 صدور پروانه المثنی بهرهبرداری از چاه 13021446128
30 صدور پروانه بهرهبرداری از چاه 13021446120
31 صدور پروانه صلاحیت حفاری چاه 13011446131
32 صدور پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه 13011446134
33 صدور مجوز پمپاژ ثانویه چاه 13021446121
34 صدور مجوز فعالیت شرکت حفاری چاه 13011446129
ارائه خدمات مرتبط با بهرهبرداری
از بستر رودخانه هاو مجاری آبی
35 تمدید قراداد اجاره بستر جهت بهرهبرداری (کشت موقت)از اراضی بستر رودخانه ها و مجاری آبی 13022125101
36

انعقاد قرارداد اجاره بستر جهت بهره برداری(کشت موقت) از اراضی بستر رودخانه ها و مجاری آبی

13022125100
37 انعقاد قرارداد اجاره بستررودخانه ها برای احداث مزارع پرورش وتکثیر آبزیان 13022125102
38 انعقاد قرارداد حق انتفاع از اراضی بستر رودخانه برای بهره برداران مصالح 13012125103
39 رسیدگی به اعتراضات در کمیسیون ماده 3 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها 13092125104
ارائه خدمات مرتبط با بهرهبرداری از منابع آب سطحی 40

صدور گواهینامه صلاحیت برای شرکت های متقاضی فعالیت در زمینه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات انتقال و توزیع آب

13011447108
41 صدور گواهینامه صلاحیت برای شرکت های متقاضی در زمینه بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات تامین آب 13011447107
42 صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب سطحی 15031447109
43 صدور پروانه بهرهبرداری از آبهای سطحی واحد های کشاورزی 13021447117
44 صدور پروانه بهرهبرداری از آب های سطحی واحد های آبزی پروری 13021447120
45 صدور مجوز تغییر نوع مصرف  / تغییر کاربری بهرهبرداری از منابع آبی سطحی 13021447101
46 صدور مجوز اصلاح قدرت موتور و تغییر منصوبات برداشت از آب سطحی 13021447102
47 صدور مجوز تغییر و اصلاح نام دارندگان پروانه بهره برداری از آب سطحی 13021447118
48 صدور اصلاحیه پروانه بهرهبرداری از آب سطحی 13021447103
49 صدور مجوز جابجایی محل تخصیص منبع آب سطحی 13021447104
50 تمدید اعتبار پروانه بهره برداری از آبهای سطحی 13021447105
51 صدور پروانه المثنی بهره برداری از آبهای سطحی 13021447106
52 صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی 13011447100
ارائه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور 53 ارائه آمار و اطلاعات حفر و اجازه برداشت از منابع آب زیرزمینی 13091451100
54 ارائه آمار و اطلاعات نیروگاه های برق آبی 13091451104
55 ارائه اطلاعات شرکت های حفاری چاه آبی 13091451101
56 ارائه اطلاعات وضعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی ممنوعیت دشت ها 13091451102
57 تولید و ارائه آمار و اطلاعات پایه ی منابع آب 13091451103
پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور 58 پاسخ به استعلام اعتبار و مندرجات پروانه بهره برداری از منابع آبی 13021448102
59 پاسخ به استعلام تامین آب متقاضیان شهری ، صنعتی و کشاورزی از طریق پساب های شهری و آب های غیر متعارف 13021448108
60 پاسخ به استعلام تامین منابع آب 13091448103
61 پاسخ به استعلام تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها ، مسیل ها و انهار طبیعی 13091448104
62 پاسخ به استعلام تعیین حریم کمی و کیفی منابع آب 13091448101
63 پاسخ به استعلام حد حریم دریا 13091448105
64 پاسخ به استعلام صلاحیت دریافت فرآورده های نفتی ذینفعان صنعت آب 13021448100
65 پاسخ به استعلام وضعیت مشترکین صنعت آب 13021448107
66 پاسخگویی به شکایات صنعت آب کشور 13092127000
ارائه تاییدیه های مرتبط با صنعت آب کشور 67 تایید احداث مزارع پرورش و تکثیر آبزیان با استفاده از رودخانه ها 13022124113
68 تایید ادامه بهره برداری از چاه های موضوع ماده 5 ق. ت . ع . آ 13022124104
69 تایید ارتقا ی رتبه مهندسان ناظر حفاری 13012124105
70 تایید استقرار دستگاه حفاری چاه 13022124111
71 تایید انجام تعمیرات و تغییرات در دستگاه های حفاری چاه 13022124109
72 تایید انجام خرید و فروش ( انتقال مالکیت ) دستگاه حفاری چاه 13012124106
73 تایید انجام نوسازی دستگاه حفاری چاه و انجام آزمایش باربری 13022124110
74 تایید برداشت مصالح رودخانه ای 13012124107
75 تایید ترخیص دستگاه حفاری چاه 13022124112
76 تایید جایگزینی دستگاه حفاری چاه 13022124108
77 تایید حریم کمی و کیفی منابع آبی 130921124103
78 تایید صلاحیت شرکت های کنتور ساز 13012124100
79 تعیین صلاحیت مدیران عامل و مسئولان فنی شرکت های حفاری چاه 130121241114
80 تایید صلاحیت و تعیین میزان برق مصرفی مجاز جهت بهره برداری از منابع آبی 13012124102
81 تایید صلاحیت و تعیین میزان دریافت فرآوردههای نفتی بهره برداران منابع آبی 13012124101
تدوین پیش نویس قوانین و مقررات،ضوابط،استاندارد هاو دستورالعمل های صنعت آب کشور 82 تدوین پیش نویس قوانین و مقررات،ضوابط،استاندارد هاو دستورالعمل های صنعت آب کشور 13092128000
تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و شیوه نامه های صنعت آب کشور 83 تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و شیوه نامه های صنعت آب کشور 13092130000
تهیه و انتشار تعرفه آب 84 تهیه و انتشار تعرفه آب 13022129000
جذب سرمایه و جلب سرمایه گذار به منظور توسعه صنعت آب کشور 85 جذب سرمایه و جلب سرمایه گذار به منظور توسعه صنعت آب کشور 13092131000
خدمات امور مشترکین صنعت آب 86 صدور قبض آب بهای بهره برداران منابع آبی 13022126100
87 صدور قبض المثنی بهره برداران منابع آبی 13022126103
88 صدور قبض تسویه حساب بهره برداران منابع آبی 13022126101
89 ارائه سوابق پرداخت بهره برداران منابع آبی 13022126104
90 اصلاح صورتحساب بهره برداران منابع آبی 13022126102
صدور مجوز طرح های گردشگری و کار آفرینی پیرامون منابع و تاسیسات آبی 91 صدور مجوز طرح های گردشگری و کار آفرینی پیرامون منابع و تاسیسات آبی 17062132000
فرهنگسازی و ارتقا آگاهی های عمومی به منظور صیانت از منابع آبی 92 فرهنگسازی و ارتقا آگاهی های عمومی به منظور صیانت از منابع آبی 18081450000
نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران صنعت آب کشور 93 نظارت و ارزیابی پیمانکاران بهرهبرداری ، نگهداری و تعمیرات نیروگاه های برق آبی 13011449102
94 نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران تاسیسات تامین آب 13011449103
95 نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران توزیع و انتقال آب 13011449104
96 نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران طرح های عمرانی صنعت آب 13011449105
97 نظارت بر عملکرد پیمانکاران انسداد چاه های غیر مجاز 13011449101
98 نظارت بر عملکرد مشاوران گروه های گشت و بازرسی منابع آبی 13011449100
پاسخگویی به استعلامات دستگاه های قضایی ، اجرایی و سایر مراجع 99 پاسخ به استعلامات حوزه صنعت آب کشور به دستگاه های قضایی ، نهاد های نظارتی ، اجرائی و قانونگذار 13091448106

 

 تاریخ ثبت : 23 آذر 1398
  آخرین به روزرسانی : 28 فروردین 1399
 مدیر پورتال
 1650
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 28
 • بیشترین بازدید همزمان : 262
 • بازدید امروز : 3,048
 • بازدید دیروز : 2,240
 • کل بازدید : 5,647,825
 • آخرین به روزرسانی : 2 خرداد 1402 08:55:50
 • شناسه IP شما : 3.237.16.173

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : سمنان بلوار 17 شهریور شرکت آب منطقه ای سمنان
 • کدپستی : 3518888614
 • تلفن : 02333361913
 • فاکس : 02333361917
 • پست الکترونیکی : info[at]smrw.ir
 • پیامک : 3000290012
 • تلفن گویا : 02333361916