شنبه, 15 آذر 1399

پروژه های پیشنهادی کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای سمنان در سال 1393

 

ردیف موضوع پروژه پیشنهادی نتیجه
1 بررسی کمیت و کیفیت منابع آب شور و لب شور استان سمنان با هدف تعیین حد کاربری در مصارف کشاورزی مردود
2 بررسی تغییرات مورفولوژیکی دامغان رود در اثر احداث سد دامغان و برآورد رسوب گذاری مصوب
3 پیش بینی جریان رودخانه حبله رود با استفاده از محاسبات نرم و اطلاعات ماهواره ای مصوب
4 بررسی علل تشکیل شکاف های بزرگ در دشت دامغان و اثر شکافها بر افت کیفی آب زیرزمینی مردود
5 ارزیابی احداث سد زیرزمینی در رفتار هیدرودینامیکی آبخوان دشت ایوانکی مردود
6 برآورد تبخیر و تعرق به کمک تکنیک سنجش از دور و ارزیابی اثرات بارورسازی ابر روی آن مردود
7 ارزیابی و طبقه بندی کیفی منابع آب زیرزمینی دشت شاهرود از لحاظ مصارف شرب و کشاورزی مردود
8 بررسی مکانیسم گرمایش و مدلسازی هیدروژئوشیمیایی چشمه های آبگرم سمنان مصوب
9 تأثیر شوری خاک بر خصوصیات هیدرولیکی و توزیع رطوبت، در خاکهای جنوب سمنان مردود
10 ارزیابی نشت و فرار آب از تکیه گاههای سد شهید شاهچراغی در دست بررسی
11 طراحی سامانه هوشمندتشخیص موضوعی به کمک ارتقای داده ویدیومتری مصوب
12 بهره برداری چند منظوره و به هم پیوسته منابع آبی استان مردود
13 بررسی روشهای ارزشگذاری بهینه منابع آب و پساب در دست بررسی
14 ارزیابی رفتار هیدرودینامیکی آبخوان دشت ایوانکی با استفاده از مدلسازی ریاضی و روش حل المان محدود مردود
15 بررسی علل شکاف خوردگی زمین در جنوب سمنان ارسال به مادر تخصصی
16 بررسی و شناخت کیفیت آب رودخانه دامغان رود بر حسب عوامل بیولوژیکی مردود
17 بررسی روشهای تعیین خرابی در سد دامغان در دست بررسی
18 مطالعه و بررسی احداث نیروگاه برق آبی منابع آب سطحی استان سمنان در دست بررسی
     

 

 

بازدید:4150

تاریخ ثبت: 1393/09/11
آخرین به روزرسانی: 1396/12/22