یکشنبه, 6 بهمن 1398

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
بازنگری فعالیتهای واحد فن آوری اطلاعات شرکت آب منطقه ای سمنان - واحد فن آوری اطلاعات حضوری فن آوری اطلاعات
تعریف پروژه اجرایی جدید شرکت آب منطقه ای سمنان - واحد فن آوری اطلاعات حضوری فن آوری اطلاعات
بازبینی فرآیند ها ( فعالیت های) در حال اجرا شرکت آب منطقه ای سمنان - واحد فن آوری اطلاعات حضوری فن آوری اطلاعات
بازدید از سخت افزارها و تجهیزات موجود شرکت آب منطقه ای سمنان - واحد فن آوری اطلاعات حضوری فن آوری اطلاعات
بازدید از وضعیت واحد فن آوری اطلاعات سایر شرکت های آب منطقه ای و سایر دستگاه های اجرایی شرکت آب منطقه ای سمنان - واحد فن آوری اطلاعات حضوری فن آوری اطلاعات
بازدید از سایر پورتال های وسایت ها شرکت آب منطقه ای سمنان - واحد فن آوری اطلاعات حضوری فن آوری اطلاعات
بازدید از وضعیت فایروال های استان شرکت آب منطقه ای سمنان - واحد فن آوری اطلاعات حضوری فن آوری اطلاعات
بازدید از وضعیت آنتی ویروس های استان شرکت آب منطقه ای سمنان - واحد فن آوری اطلاعات حضوری فن آوری اطلاعات
بازدید از وضعیت خطوط مخابراتی استان شرکت آب منطقه ای سمنان - واحد فن آوری اطلاعات حضوری فن آوری اطلاعات
بازدید از شبکه استان Active شرکت آب منطقه ای سمنان - واحد فن آوری اطلاعات حضوری فن آوری اطلاعات
بازدید از شبکه استان Passive شرکت آب منطقه ای سمنان - واحد فن آوری اطلاعات حضوری فن آوری اطلاعات
بازدید از مرکز داده شرکت شرکت آب منطقه ای سمنان - واحد فن آوری اطلاعات حضوری فن آوری اطلاعات
پروژه های جدید واحد فناوری اطلاعات شرکت آب منطقه ای سمنان - واحد فن آوری اطلاعات حضوری فن آوری اطلاعات
پروژه های جاری واحد فن آوری اطلاعات شرکت آب منطقه ای سمنان - واحد فن آوری اطلاعات حضوری فن آوری اطلاعات
پشتیبانی از داده های موجود در سطح شرکت شرکت آب منطقه ای سمنان - واحد فن آوری اطلاعات حضوری فن آوری اطلاعات
پشتیبانی امنیتی شرکت آب منطقه ای سمنان - واحد فن آوری اطلاعات حضوری فن آوری اطلاعات
نظارت بر شرکت های پیمانکاری و مشاوره ای شرکت آب منطقه ای سمنان - واحد فن آوری اطلاعات حضوری فن آوری اطلاعات
پشتیبانی از سخت افزار ها شرکت آب منطقه ای سمنان - واحد فن آوری اطلاعات حضوری فن آوری اطلاعات
پشتیبانی نرم افزار ها شرکت آب منطقه ای سمنان - واحد فن آوری اطلاعات حضوری - الکترونیک فن آوری اطلاعات
پشتیبانی و نگهداری از شبکه شرکت آب منطقه ای سمنان - واحد فن آوری اطلاعات حضوری فن آوری اطلاعات
« 1 2 3 4 5 » صفحه: