سه‌شنبه, 29 مرداد 1398

نمایش آمار سال آبی:
« رونق تولید »
© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شرکت سهامی آب منطقه‌ای سمنان است.

 

تولید و پشتیبانی: گروه دیبا
آمار دبی ایستگاه های هیدرومتری سال آبی (m3/s)
ردیف
ماه ها
نام ایستگاه
نام رودخانه مساحت (Km^2) درجه ایستگاه میانگین مهرآبانآذردیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
1 بنکوه حبله رود / hable rud 3209 1 226.000 9.7 8.22 8.16 8.01 6.29 8.06 23 23.12 23.16 6.21 0 0
2 رامه رامه / rame 171 3 4.000 0.33 0.058 0.033 0.058 0.03 0.032 0.6 0.33 0.33 0.6 0 0
3 نمارک-ایوانکی نمارک / namarak 721 4 2.000 1.733 1.418 0.075 0.44 0.095 0.003 0.8 0.017 0.07 0 0 0
4 حاجی آباد-سمنان گلرودبار / golerodbar 1480 4 1.370 0.083 0.117 0.133 0.142 0.133 0.124 0.151 0.112 0.022 0.023 0 0
5 فینسک سفیدرود / sefidrud 248 4 19.450 0.403 0.412 0.403 0.41 0.843 1.345 3.685 2.413 1.267 0.786 0 0
6 درجزین گلرودبار / golerodbar 360 2 6.000 0.109 0.139 0.175 0.191 0.198 0.207 0.274 0.175 0.082 0.076 0 0
7 چاشم-سولا کبیر / kabir 271 3 1.000 0 0 0 0 0.004 0.02 0.853 0.437 0.203 0.077 0 0
8 لبرود چشمه علی/ cheshme ali 1310 1 25.000 0.18 0.175 0.35 0.255 0.45 0.476 1.195 1.05 0.89 0.802 0 0
9 پل آستانه دامغانرود / damghanrud 620 4 6.650 0.065 0.082 0.055 0.063 0.106 0.103 0.312 0.141 0.061 0.076 0 0
10 خروجی شاهرود شاهرود / shahrud 1965 4 1.830 0 0 0 0 0 0 0.03 0 0 0 0 0
11 فرحزاد فرحزاد / farahzad 129 3 11.000 0.12 0.18 0.3 0.11 0.16 0.16 0.29 0.46 0.578 0.265 0 0
12 مجن(آبشار) مجن / mojen 44 3 4.000 0.04 0.06 0.035 0.05 0 0 0.102 0.21 0.367 0.316 0 0
13 مجن(دوراهی) مجن / mojen 82 4 7.000 0.06 0.06 0.06 0.06 0.005 0 0.15 0.282 0.396 0.346 0 0
14 تاش(سفلی) تاش / tash 32 4 3.000 0.055 0.05 0.06 0.04 0.04 0.08 0.045 0.25 0.342 0.3 0 0
15 کالپوش-دوراهی مدرسه کالپوش / kalposh 26 4 3.000 0.046 0.042 0.05 0.044 0.046 0.063 0.038 0.03 0.03 0.032 0 0
16 حسین آباد-قوشه دگرمان کالپوش / kalposh 62 4 8.000 0.015 0.014 0.02 0.024 0.105 0.16 0.14 0.07 0.02 0.017 0 0
17 ابرسیج ابرسیج / abarseij 20 4 1.000 0.045 0.045 0.07 0.02 0.02 0.02 0.042 0.9 0.18 0.048 0 0
18 شهمیرزاد شهمیرزاد 25 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
برای مشاهده آمار روزانه، بر روی مربع های آبی رنگ کلیک نمایید.
برای مشاهده جزئیات آماری ایستگاه ها، بر روی نام آن ها کلیک نمایید.