دوشنبه, 20 مرداد 1399

نمایش آمار سال آبی:
آمار بارندگی ایستگاه های مبنای سال آبی (mm)
ردیف
ماه ها
نام ایستگاه
ارتفاع طول جغرافیایی عرض جغرافیایی میانگین مهرآبانآذردیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
1 بنکوه 1040 52.2554 35.1816 138 0 67.4 2.4 7.4 9 60 135.2 0 0 0 0 0
2 خیرآباد 1095 53.25116330000003 35.3223366 6 0 53 1 1 6 35 55 0 0 0 0 0
3 ده صوفیان 831 53.2344 35.4902 234 4 58.5 11.5 6.5 22 82.5 148.5 0 0 4 0 0
4 دامغان-دانشگاه آزاد 1186 54.18407590000004 36.1006 110 0.1 27.5 4.8 0 4.3 21.5 78.9 0 0 5.5 0 0
5 آستانه (دامغان) 942 54.0557 36.1605 124 1.6 43.5 6.4 1 7.5 48 53.5 0 1 35.3 0 0
6 چهارده دامغان 1816 54.131154299999935 36.2457362 144 4 56.5 3.5 1.2 16.7 30.5 47 0 0 18.5 0 0
7 بسطام 1426 54.585699100000056 36.289973 152 2.5 42 9.7 0.2 9.5 35.5 63.5 0 0 4.5 0 0
8 مجن(دوراهی) 2050 54.39009999999996 36.2833579 242 3.5 66.9 9 5 21.4 102.4 113.5 0 0.9 21 0 0
9 بیارجمند 1100 55.47572790000004 36.0501 103 0 35.7 7 4 3.3 27.1 81.5 0 0 0 0 0
10 طرود 815 55.0007 35.2534441 0 0 28 0 9 0 13 90 0 0 0 0 0
برای مشاهده آمار روزانه، بر روی مربع های آبی رنگ کلیک نمایید.
برای مشاهده جزئیات آماری ایستگاه ها، بر روی نام آن ها کلیک نمایید.