سه‌شنبه, 29 مرداد 1398

نمایش آمار سال آبی:
آمار بارندگی ایستگاه های مبنای سال آبی (mm)
ردیف
ماه ها
نام ایستگاه
ارتفاع طول جغرافیایی عرض جغرافیایی میانگین مهرآبانآذردیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
1 بنکوه 1040 52.2554 35.1816 138 13.3 21.5 22 36.5 14 12 35.9 13.9 4.8 0 0 0
2 خیرآباد 1095 53.25116330000003 35.3223366 6 18.5 12 18 28 16.5 14.5 40 3.5 19.7 0 0 0
3 ده صوفیان 831 53.2344 35.4902 234 40 19 30.5 42.5 24 28.5 156 6.5 19.5 0 0 0
4 دامغان-دانشگاه آزاد 1186 54.18407590000004 36.1006 110 11.3 9.4 5 19 19 15.5 60.5 2.2 22.9 1.5 0 0
5 آستانه (دامغان) 942 54.0557 36.1605 124 19.5 4.5 15 32 24.5 29.5 95.5 3.5 14.5 0 0 0
6 چهارده دامغان 1816 54.131154299999935 36.2457362 144 19.8 4.5 11 26 27 27.8 77.5 1 43.8 0 0 0
7 بسطام 1426 54.585699100000056 36.289973 152 10.7 4.5 14.3 18.6 21.7 26.7 95.1 6.5 10.5 0 0 0
8 بیارجمند 1100 55.47572790000004 36.0501 103 3.5 10 39.4 24.5 14.5 14.4 78.7 9.2 14.5 0 0 0
9 طرود 815 55.0007 35.2534441 0 4 8 26 15 3 15 25 0 13 0 0 0
برای مشاهده آمار روزانه، بر روی مربع های آبی رنگ کلیک نمایید.
برای مشاهده جزئیات آماری ایستگاه ها، بر روی نام آن ها کلیک نمایید.