چهارشنبه, 1 خرداد 1398

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاه های دیزلی 13021446107 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه حفر چاه به جای چاه 13021446103 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
استقرار و ترخیص دستگاه حفاری 13021446102 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تمدید پروانه بهره برداری چاه عمیق و نیمه عمیق 13021447100 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تجدید مهلت اعتبار پروانه حفر چاه عمیق و نیمه عمیق 13021447100 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تغییر روش حفاری 13021447107 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
مجوز حفر گمانه آزمایشی 13021446101 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
بررسی درخواست لایروبی چاه یا کف شکنی( ادامه حفاری ) 13021446103 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تمدید مجوز کف شکنی چاه 13021447101 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور مجوز چاه جایگزین قنات 13021446108 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
حفر کوره جانبی شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری سایر موارد
صدور مجوز حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف 13021446100 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تغییر قدرت منصوبات 13021446105 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
اجاره بستر و حریم رودخانه شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری سایر موارد
واگذاری اشتراک آب از منابع سطحی شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری سایر موارد
صدور مجوز نصب منصوبات برای کلیه بخش های مصرف 13021446104 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز بهره برداری از چشمه شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری سایر موارد
تغییر نام صاحب چاه یا پروانه بهره برداری چاه 13021447102 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور مجوز تغییر کاربری آب چاه (تغییر نوع مصرف) 13021447105 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور مجوز بهره برداری چاه شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری سایر موارد
« 1 2 3 4 5 » صفحه: