چهارشنبه, 1 خرداد 1398

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
گردش کار پرونده های بهره برداری از منابع آب سطحی شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری سایر موارد
رسیدگی به درخواست استعلام تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها ،مسیل ها و انهار طبیعی 13021446119 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی 13021447118 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
درخواست تخصیص آب برای پروژه های ( شرب و ) پرورش آبزیان 13021446118 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست مجوز بهره برداری از آب های سطحی واحد های آبزی پروری 13021446124 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز عبور خطوط انتقال آب ، نفت ، گاز و ... از بستر حریم رودخانه ها و مجاری آبی شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری سایر موارد
تعیین وضعیت اراضی اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به حد بستر و حریم رودخانه ها و مجاری آبی شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری سایر موارد
رسیدگی و پاسخ استعلام حقابه آبهای سطحی شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری سایر موارد
صدور مجوز اجرای طرح های عمرانی در محدوده بستر و حریم رودخانه ها و مجاری آبی شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری سایر موارد
رسیدگی به درخواستهای آبزی پروری شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری سایر موارد
احداث ایستگاه پمپاژ ثانویه شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری سایر موارد
پرداخت بهای آب سطحی صنعت بر اساس قرارداد های آبیاری و یا صورتحساب های ابلاغی شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری سایر موارد
تمدید مجوز برداشت از منابع سطحی شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری سایر موارد
صدور مجوز بهره برداری از بستر رودخانه ها در قالب قرارداد اجاره بستر شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری سایر موارد
رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای 13021446121 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز پیشکاری قنات 13021446110 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری 13021447115 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
معرفی متقاضیان به سازمان جهادکشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش انهار 13021447121 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
رسیدگی به درخواست تامین و تخصیص آب برای واحد های صنعتی و کشاورزی ( آبهای زیرزمینی ) 13021446116 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تمدید مجوز لایروبی و پیشکاری قنات 13021447109 شرکت آب منطقه ای سمنان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
« 1 2 3 4 5 » صفحه: