سه‌شنبه, 8 مهر 1399

                                                                                                     شرکت آب منطقه ای سمنان
                                                                     تعرفه های آب برداشتی از منابع زیر زمینی در دشت های استان مصوب  کمیته تعرفه
                                                                                                           مربوط به سال 1398

 

             شرح                               دشت های ممنوعه بحرانی            دشت های ممنوعه
    دشت سمنان     سایر دشت های ممنوعه بحرانی

آب برداشتی برحسب متر مکعب

ماههای عادی سال ماههای گرم سال ماههای عادی سال ماههای گرم سال ماههای عادی سال ماههای گرم سال

  آب برداشتی از چاههای شرکت شهرکهای صنعتی

1442 1731 1233 1479 924 1109

  آب برداشتی از چاه  صنعتی 

 2884

3461 2465 2958 1849 2219

    آب برداشتی از مراکز آموزشی و دانشگاهی غیر آموزشی فضای سبز شهرها و شهرک ها مراکز نظامی 

4326 5192 3698 4437 2773 3328

  مراکز نگهداری از معلولین و ایتام و سالمندان و مراکز عام المنفعه

1442 1731 1233 1479 942 1109

  چاههای موضوع ماده 5

11537 13845 9861 122767 7396 8875
                               تعرفه اضافه برداشت از منابع آب زیر زمینی در محدوده شرکت آب منطقه ای سمنان بر اساس ابلاغیه جدید

   برداشت تا سقف 50 درصد بیش از پروانه 

2884 3461 2465 2958 1849 2219

   برداشت بیش از 50  تا 100 درصد مفاد پروانه 

4326 5192 3698 4437 2773 3328

   برداشت بیش از 100 درصد مفاد پروانه 

5769 6922 4930 5916 3698 4437

سایر موارد

  آب بهاءقراردادهای  موقت راهسازی در سطح استان

  35000  

  آب بهاء سطحی کشاورزی سد دامغان

  15000

  آب بهاء خدماتی از چشمه ها 

    7200

  پساب بهاء تصفیه خانه مهدیشهر شش ماهه اول

  8000

  پساب بهاء تصفیه خانه مهدیشهر شش ماهه دوم

  4000

   آب غیر متعارف

  10500

 

 

بازدید:438
نگارنده:مدیر پورتال
تاریخ ثبت: 1398/01/26
آخرین به روزرسانی: 1398/01/27