دوشنبه, 19 آذر 1397

    ملاقات عمومی و مردمی با رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل چطور امکان پذیر می باشد؟
 

    ساعت کاری شرکت آب منطقه ای سمنان در روزهای هفته چطور می باشد؟
 

    اراضی بستر رودخانه ها و مسیلها و انهار چگونه مشخص می شود و متعلق به کیست ؟
 

    آیا هم اینک از چاهها حق النظاره اخذ می شود؟
 

    صدور مجوز بهره برداری از چاههایی که قبلا حفر گردیده و دارای قدمت می باشند چگونه است؟
 

    کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها چیست ، اعضاء کمیسیون چه کسانی می باشند و در کمیسیون چه مسائلی مورد بررسی قرار می گیرد؟
 

    مراجع ذیصلاح جهت رسیدگی به اعتراضات وزارت نیرو کدام محکمه می باشد؟
 

    اراضی بستر رودخانه ها و مسیلها و انهار چگونه مشخص می شود و متعلق به کیست ؟
 

    اراضی بستر رودخانه ها و مسیلها و انهار چگونه مشخص می شود و متعلق به کیست ؟
 

    آیا هم اینک از چاهها حق النظاره اخذ می شود؟
 

    صدور مجوز بهره برداری از چاههایی که قبلا حفر گردیده و دارای قدمت می باشند چگونه است؟
 

    کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها چیست ، اعضاء کمیسیون چه کسانی می باشند و در کمیسیون چه مسائلی مورد بررسی قرار می گیرد؟
 

    مراجع ذیصلاح جهت رسیدگی به اعتراضات وزارت نیرو کدام محکمه می باشد؟
 

    اراضی بستر رودخانه ها و مسیلها و انهار چگونه مشخص می شود و متعلق به کیست ؟