پنجشنبه, 10 مهر 1399

ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

شناسه خدمت : 13021446000
شرکت آب منطقه ای سمنان
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار

ارائه خدمات مرتبط با بهره بردازی از بستر رودخانه ها و مجاری آبی

شناسه خدمت : 13022125000
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار

ارایه خدمات مرتبط با بهرهبرداری از منابع آبی سطحی

شناسه خدمت : 13021447000
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار

پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13092128000
شرکت آب منطقه ای سمنان
امور اقتصادی طیقه بندی نشده در جای دیگر

ارائه تاییدیه های مرتبط با صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13012124000
امور اقتصادی ، بازرگانی و نیروی انسانی

تدوین پیش نویس قوانین و مقررات ، ضوابط ، استاندارد ها و دستورالعمل های صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13092128000
شرکت آب منطقه ای سمنان
امور اقتصادی طیقه بندی نشده در جای دیگر

تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و شیوه نامه های صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13092130000
امور اقتصادی طیقه بندی نشده در جای دیگر

تهیه و انتشار تعرفه آب

شناسه خدمت : 13022129000
شرکت آب منطقه ای سمنان
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار

جذب سرمایه و جلب سرمایه گذار به منظور توسعه صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13092131000
شرکت آب منطقه ای سمنان
امور اقتصادی طیقه بندی نشده در جای دیگر

خدمات امور مشترکین صنعت آب

شناسه خدمت : 13022126000
شرکت آب منطقه ای سمنان
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار

صدور مجوز طرح های گردشگری و کار آفرینی پیرامون منابع و تاسیسات آبی

شناسه خدمت : 17062132000
شرکت آب منطقه ای سمنان
خدمات تفریحی ، فرهنگی و مذهبی طبقه بندی نشده در جای دیگر

فرهنگسازی و ارتقاء آگاهی های عمومی به منظور صیانت از منابع آبی

شناسه خدمت : 18081450000
شرکت آب منطقه ای سمنان
آموزش طبقه بندی نشده در جای دیگر

نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13011449000
شرکت آب منطقه ای سمنان
امور اقتصادی ، بازرگانی و نیروی انسانی

پاسخگویی به استعلامات دستگاه های قضایی،اجرایی و سایر مراجع

شناسه خدمت : 13091448106
شرکت آب منطقه ای سمنان
خدمات امور عمومی