سه‌شنبه, 29 مهر 1399

 

کد سند تاریخ ثبت رکورد موضوع نوع سند واحد
منتشر کننده
مهلت ارسال سند توضیحات شرکت در مناقصه و دریافت اسناد ارسال پیشنهاد و اوراق اسناد لیست شرکت کنندگان برنده مناقصه
       
تاریخ ثبت: 1399/02/17 راه دسترسی و سیستم انحراف سد فینسک مزایده دو مرحله‌ای دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1399/02/17
بازدید:185

       
تاریخ ثبت: 1399/02/16 خدمات نقشه برداری و مطالعات مرحله دوم و بازنگری مرحله اول ساماندهی رودخانه حسین آباد کالپوش استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1399/02/16
بازدید:189

       
تاریخ ثبت: 1398/12/24 الحاقیه مرمت تجهیزات هیدرومکانیکال سد دامغان مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1398/12/24
بازدید:169

       
تاریخ ثبت: 1398/11/28 خدمات مهندسی مطالعات موردی تعیین حد بستر و حریم رودخانه های استان سمنان استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1398/11/28
بازدید:181

       
تاریخ ثبت: 1398/11/15 مطالعه استقرار الگوی مدیریت مشارکتی محدوده مطالعاتی ایوانکی استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1398/11/15
بازدید:182

       
تاریخ ثبت: 1398/10/25 خدمات مهندسی نظارت بر مرمت و بازسازی پروژه های تغذیه مصنوعی‌ زیدر و ارمیان شهرستان میامی استعلام دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1398/10/25
بازدید:191

       
تاریخ ثبت: 1398/10/25 صورتجلسات پروژه های مرمت و بازسازی تغذیه مصنوعی های اروانه ، ارمیان و زیدر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها

تاریخ ثبت: 1398/10/25
بازدید:176

       
« 1 2 3 4 ... 5 13 » صفحه: